top of page

medzinárodná konferencia

Klimaticky odolnejšie mestá 2023

Konferencia:

26. septembra 2023

27. septembra 2023

Exkurzia:

28. septembra 2023

hotel Park Inn by Radisson Danube

Bratislava

Klimaticky odolnejšie mestá 2023
nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová 

Harmonogram konferencie

23:00

Záver večerného networkingu

18:00

Začiatok večerného networkingu

18:00

Záver konferencie

17:00

Diskusný stôl

09:00

Začiatok

08:00

Registrácia

Deň č.1

18:00

Záver konferencie

17:00

Diskusný stôl

09:00

Začiatok

08:00

Registrácia

Deň č.2

Program exkurzie

Verejná zelená strecha

Einpark

Bratislava - Petržalka

Verejná zelená strecha

SKY Park

SKYPARK

Bratislava

ZWIRN

Detail projektu

Top spíkri na konferencii

prof. Dr. Ing. Manfred Koehler

záhradný architekt. Vzdelanie: Technická univerzita v Berlíne. PhD z 1987 na tému „Eko efekty vegetačných fasád“. Približne 220 súvisiacich vedeckých publikácií s hlavným zameraním na zelenú infraštruktúru.
1981 – 1990: vedec; Inštitút ekológie, Technická univerzita, Berlín, Nemecko.
1990 - 1994: výkonný riaditeľ Výskumného centra krajinnej ekológie, Brémy, Nemecko
1994- marec 2021: profesor krajinnej ekológie na Univerzite aplikovaných vied, Neubrandenburg.
2008 Spoluzakladateľ a prezident World Green Infrastructure Network (WGIN).
2021: Senior Professor Univ. aplikovaných vied.
Univerzita Jiao Tong, Šanghaj.
Člen príbuzných asociácií, ako sú FLL, BUGG, BDLA.

Nemecko

prezident WGIN

WGIN

prof. Dr. Ing. Manfred Koehler

dr. ing. Marta Weber-Siwirska, PhD.

Odborný asistent na Katedre krajinnej architektúry na Wrocławskej univerzite a člen predstavenstva WGIN. Zakladajúci člen Zväzu poľských krajinných architektov. Je autorkou vedeckých a populárnych publikácií týkajúcich sa zelene urbanizovaných území, s osobitným dôrazom na zelené strechy a živé steny, ako aj adaptáciu miest na klimatické zmeny. Prednášala množstvo príspevkov na národných a medzinárodných konferenciách v krajinách Európy, Ázie a USA. Je tiež autorkou rozvojových projektov zelene pre viaceré mestské parky ako aj autorkou odborných posudkov na ekologizáciu budov mestských častí. V roku 2020 bola členkou medzinárodného konzultačného tímu pre návrh Stratégie EÚ pre biodiverzitu 2030.

Poľsko

prezident

Poľská Asociácia zelených striech

dr. ing. Marta Weber-Siwirska, PhD.

Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.

Vyštudoval „Ochranu a tvorbu životného prostredia“ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a „Krajinnú ekológiu“ na Agronomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne, kde získal doktorát. Od roku 2010 vedie Oddelenie tokov energie a látok v Ústave výskumu globálnej zmeny AV ČR - CzechGlobe. Zaoberá sa hlavne ekológiou lesa, tokmi látok a energií medzi ekosystémami a atmosférou, funkciami zelene v mestách, uhlíkovým cyklom, globálnou zmenou klímy a konštrukciou meracích systémov.

Česká republika

Senior scientist

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Akademie věd ČR — CzechGlobe

Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

Doc. Sokáč, samostatný vedecký pracovník, predseda Vedeckej Rady ÚH SAV, v. v. i. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike odvodnenia urbanizovaných území, kvalite vôd, matematickému modelovaniu odtoku v urbanizovaných územiach a stokových sieťach a zmien kvality vôd. V posledných rokoch sa takisto zaoberal problematikou hydrodynamickej disperzie vo vodných tokoch, resp. v stokových sieťach a riešením inverznej úlohy – lokalizáciou zdrojov znečistenia.

Slovensko

predseda Vedeckej Rady ÚH SAV

Ústav Hydrológie Slovenskej Akadémie Vied, v. v. i.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

Ing. Arch. Ondrej Horváth

študoval na FA STU 1997-2003, odborné stáže vo Winston-Salem, USA (2001) a New York, USA (2002). Po ukončení štúdia 2003-2011 bol súčasťou viacerých architektonických ateliérov (SPDe, Bogár-Králik-Urban, Fitzpatrick-Mays (Írsko), Siebert-Talaš.
V roku 2011 si založil vlastný ateliér an_arch. V roku 2019 vstúpil na pozíciu v samospráve, kde je v súčasnosti „hlavným architektom“ mesta Trnava. Je účastníkom a lektorom workshopov so zameraním na verejné priestory, placemaking a taktický urbanizmus. Je taktiež niekoľkonásobným porotcom v súťažiach návrhov overených SKA.

Slovensko

Vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesto Trnava

mesto Trnava

Ing. Arch. Ondrej Horváth

Ing. Samuel Burian

Absolvent odboru záhradná a krajinárska tvorba na AF VŠZ v Brne a postgraduálneho štúdia tvorby a ochrany životného prostredia na Univerzite Karlovej. Autorizovaný krajinársky architekt, člen ČKA, súdny znalec zapísaný v zozname znalcov Min. spravodlivosti. Svoju profesijnú kariéru zahájil správou mestských parkov a lesov v kúpeľnom meste Poděbrady odkiaľ neskôr prešiel do výskumného ústavu Průhonice. Začiatkom 90. rokov pôsobil ako riaditeľ odboru ochrany prostredia Magistrátu hl.m. Prahy. Je spoluautorom Štandardov pre navrhovanie, vykonávanie a údržbu vegetačných súvrství zelených striech a autorom metodiky Ozelenenia fasád.

Česko

autorizovaný krajinársky architekt

Gardenandbotany

Ing. Samuel Burian

Ing. Pavel Dostál

Pavel Dostál je spoluzakladateľom rodinnej firmy GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaberá návrhmi, realizáciami a údržbou zelených striech. Je predseda českej odbornej sekcie „Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně“ a je jedným z viceprezidentov „Evropské federace asociací zelených střech a fasád (EFB)“.

Česko

CEO

EFB, Greenville.cz

Ing. Pavel Dostál

Prof. Ing. Peter Tauš, PhD.

Prof. Ing. Peter Tauš, PhD. je pedagóg, energetický audítor a energetický manažér, expert na OZE. Odborne sa venuje problematike energetiky, energetických auditov, energetického manažmentu a zelenej architektúry v súvislosti s možnosťami využívania OZE s posúdením komplexných súvislostí na užívateľa, spoločnosť a životné prostredie. Je držiteľom viacerých osvedčení a certifikátov v odbore energetiky a OZE.

Slovensko

Energia budov s. r. o.

Prof. Ing. Peter Tauš, PhD.

Ing. Michal Kováč

Som šťastným otcom 2 detí a profesijne sa zaoberám realizáciou a rekonštrukciou hydroizolácie plochých striech s fóliou na báze mPVC s ktorými má naša spoločnosť viac ako 30 ročné skúsenosti. Počas svojho pôsobenia v tejto spoločnosti som mal možnosť participovať na viacerých významných projektoch. Z portfólia projektov, ktoré realizujeme sú mojou vášňou najmä vegetačné strechy.

Slovensko

Fatra Izolfa a.s.

Ing. Michal Kováč

Ján Rapan

Dátový vedec a konzultant v oblasti Energetiky a Telekomunikácií, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu v oblasti Klimatickej zmeny. Spolupracuje s medzinárodnými vedeckými centrami a vydáva hĺbkové analýzy a riešenia na minimalizáciu antropogenických dopadov Klimatickej zmeny.
Je viceprezidentom slovenskej Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, členom Európskej federácie Asociácií zelených striech a stien, členom World Green Infrastructure Network. V týchto inštitúciách zastrešuje medzinárodné vedecko výskumné aktivity spojené s dopadom Modrej a Zelenej infraštruktúry, vrátane energetickej efektívnosti na minimalizáciu Mestských tepelných ostrovov a Klimatickej zmeny.

Slovensko

viceprezident

AZSI

Ján Rapan

Registrácia vstupu na Konferenciu a Exkurziu

Budete presmerovaní na registračnú stránku.

Program konferencie

Partneri konferencie

Ing. Pavel Dostal

EFB, Greenville.cz

Najčastejšie chyby na zelených strechách

Fatra Izolfa a.s.

Fatra

Pomáhame, aby voda pomáhala a neškodila

Ing. Samuel Burian

Ako na to - manuál pre vertikálne zelené steny

Eduard Chvosta

Botanická záhrada hl. mesta Prahy

Ako priniesť biodiverzitu do miest

Prestávka na občerstvenie

Ing. Arch. Ondrej Horváth

mesto Trnava

Ako buduje Trnava adaptačné opatrenia – príklady dobrej praxe

Dipl.-Ing. Susanne Formanek

GRÜNSTATTGRAU, Rakúsko

Ako tieto veci riešime v Rakúsku

Dr Oleksandra Strashok

Ukrainian Association of Green Infrastructure, Wroclaw University of Life and Environmental Sciences (PL)
National University of Life and Environmental Sciences (UA, Kyiv)

Pohľad na obnovu Ukrajiny

Branislav Siklienka

AZSI

Inšpiratívne príklady zelených striech zo Slovenska a zahraničia

Obedná prestávka

SPP Ekofond

Zelená infraštruktúra a výroba energie

prof. Ing. Peter Tauš, PhD.

Starostlivosť o bytový fond, energetická efektivita a samostatnosť

Financovanie opatrení z verejných zdrojov - ŠFRB

Jana Tóth

AZSI

Financovanie opatrení z fondov EÚ

Zvýhodnené podmienky pre obnovu bytového fondu - banky a poisťovne

Ján Rapan

AZSI

Teraz už viete, že zelená infraštruktúra môže pomáhať viac ako len prázdny slogan

Diskusný stôl k záveru druhého dňa

Záver a zhrnutie dňa

Branislav Siklienka

AZSZI

Príhovor organizátora

Ján Rapan

AZSZI

Umenie ohýbania dát

prof. Dr. Ing. Manfred Koehler

WGIN

Modrá/Zelená infraštruktúra so zelenými strechami – od vlastných meraní až po politické programy

dr. ing. Marta Weber-Siwirska, PhD.

WGIN

Implementácia výskumu zelenej infraštruktúry v Poľských mestách

Prestávka na občerstvenie

Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Výskum tepelného ostrova v mestách, povrchov striech a vplyv na chovanie vegetácie.

Ing. Marek Sokáč, PhD.

Vedecká Rada ÚH SAV

Mamažment dažďovej vody v meste nám definujú naše možnosti, nie politika.

doc. Ing. Michaela DANÁČOVÁ, PhD.

Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU

Chovanie substrátu dostupného na trhu

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

TSÚ stavebný

Stav bytového fondu SR

Obedná prestávka

tím AZSI

AZSI

Prípadová štúdia „Naša Sibírska“ - ako rekonštruovať bytový dom pre súčasné klimatické podmienky.

RNDr. Timotej Brenkus

SAŽP (MŽ)

Podpora obnovy bytového fondu

Prestávka na občerstvenie

tím AZSI + porota

Vyhodnotenie súťaže "Zelená strecha 2023"

všetci spíkri z tohto dňa

Diskusný stôl k záveru prvého dňa

Záver a zhrnutie dňa

deň:

27. septembra 2023

26. septembra 2023

deň:

Golden partner

Bronze partner

Fatra

Bronze partner

PS Stavby

Bronze partner

Slovenská agentúra životného prostredia

Bronze partner

VÚB banka

Bronze partner

YIT

Media partner

ASB

Media partner

,ojdom

Silver partner

bottom of page