top of page

Pre „“ sa našla 70 položka

Príspevky na blogu (45)

 • Súťaž Zelená strecha 2024

  Spúšťame už 3. ročník celoslovenskej súťaže Zelená strecha. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, člen World Green Infrastructure Network (WGIN) pripravuje ďalší ročník unikátnej súťaže na Slovensku. Súťaž Zelená strecha 2024 bude obsahovať len kategóriu Budovy a dve podkategórie: - Rodinná zelená strecha (rodinné domy, vrátane garáží, ...) - Verejná zelená strecha (obytné domy, komerčné a priemyselné budovy a budovy verejných organizácií, školy, škôlky, ...) Súčasťou skúmaných podkategórií môžu byť: - zelená strecha (intenzívna, extenzívna). Dve hlavné podmienky pre nominácie: - nominácia bola ku dňu registrácie do súťaže už skolaudovaná, pokiaľ to legislatíva vyžaduje - nominácia nebola ocenená v predchádzajúcom roku našej súťaže Ostatné podmienky nájdete na linke. A opäť by sme radi: - vyzvali každého, kto vlastní, navrhol, postavil, videl čokoľvek hodné nominácie = oslovte nás. - navštívte náš web, kliknite na registráciu a zaregistrujte svoju zelenú strechu v jednej z kategórií. - nezabudnite na kvalitnú fotodokumentáciu. - naša porota následne navštívi registrované nominácie, ktoré prejdú úvodnou kontrolou. Súťaž Zelená strecha 2024 - dôležité informácie Začiatok registrácií zelených striech do súťaže: 15.5.2024 Uzávierka nominácii: 15. júna 2024 Vyhlásenie víťazov: Konferencia Zelené strechy pre odolnejšie mestá 2024 - 22.10.-23.10.2024 Kto sa môže prihlásiť? Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá: realizovala vegetačné súvrstvie, podieľala sa na financovaní diela, podieľala sa projekcii alebo realizácii diela, je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby. ​ Súťaž Zelená strecha 2024 poplatok za nomináciu Registračný poplatok za každú nomináciu do súťaže: Členovia Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry – 40€ Ostatní účastníci súťaže - súkromná osoba (vlastník podľa LV) – 30€ Ostatní účastníci súťaže - 100€ Registračný poplatok je nutné uhradiť na základe vystavenej faktúry, ktorú obdržíte po zaslaní prihlášky, a to bankovým prevodom na účet Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru nie je platcom DPH. Sledujte Blog a Novinky a emailové kampane Asociácie. Budeme Vás priebežne informovať o detailoch registrácie a priebehu súťaže. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

 • 2. ročník konferencie "Klimaticky odolnejšie mestá 2023" úspešne za nami

  Tohtoročná konferencia bola premiérová, čo sa počtu dní týka. K tomuto kroku sme sa odhodlali pretože sme vám chceli ponúknuť ešte viac kvalitných prednášok, ešte viac diskusie, ešte viac príkladov a informácií z praxe. ​Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Podľa nášho prieskumu, ktorý sme v asociácii urobili po skončení konferencie je jednoznačné, že úprimnosť a možná diskusia k témam sú ešte stále hlavné atribúty spoločnosti, čo nás veľmi teší. Na konferencii sa vystredali mená ako: prof. Dr. Ing. Manfred KÖHLER, Dr. Ing. Marta Weber-Siwirska, PhD., Mgr. Marián Pavelka, Ph.D., Ing. Samuel Burian, Dr. Oleksandra Strashok, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Branislav Siklienka, Eduard Chvosta a mnohí ďalší skvelí českí aj slovenskí spíkri z oblasti enviro výskumu, zelených a modrých inovácií, životného prostredia, ale aj financovania a energetiky. Ak máte záujem o fotografie z konferencie "Klimaticky odolnejšie mestá 2023" kliknite sem: Budúci rok plánujeme v našej osvete samozrejme pokračovať. Ešte lepšie, ešte zaujímavejšie, ešte komplexnejšie, s ešte viac dátami a konkrétnymi príkladmi. A budeme veriť, že, na tej budúcoročnej konferencii bude viac prítomných samospráv, štátnych inštitúcií, kompetentných orgánov, ministerstiev a ich jednotlivých sekcií, viac developerov, viac architektov a ľudí, ktorí zdieľajú rovnaký cieľ a myšlienku a ktorým záleží na našej planéte. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

 • Zelená strecha roku 2023 - verejné hlasovanie

  Očakávaný druhý ročník najväčšej Slovenskej súťaže Zelená strecha roku 2023 sa presunul do fázy verejného hlasovania. Hlasovanie verejnosti - postup Krok č. 1: web Zelená strecha roku Otvorte si stránku aktuálneho ročníka súťaže: Zelená strecha roku. Následne v sekcii PREZERAŤ/HLASOVAŤ kliknite na "Poďme na to": Krok č. 2: zoznam nominácií pre súťaž Zelená strecha roku 2023 Zvoľte filter "Ročník súťaže" = 2023. Zobrazia sa Vám nominácie Aktuálneho ročníka: Krok č. 3: detail nominácie pre súťaž Zelená strecha roku 2023 Zvoľte "Detail" a prezrite si informácie o zvolenej nominácii. Krok č. 4: hlasovaniev súťaži Zelená strecha roku 2023 Následne v detailnom zobrazení nominácie použite Hlasovacie tlačítko, ktoré sa Vám aktivuje po klinutí na "Nie som robot": Hotovo. Víťazov vyhlásime na Konferencii zelené strechy, 26. septembra 2023. Sledujte náš web. ​​Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Zobraziť všetko

Ďalšie stránky (25)

 • Pravidlá súťaže ZELENÁ STRECHA ROKU | Asociácia ZSaZI

  2024 SÚŤAŽ ZELENÁ STRECHA ROKU Podmienky súťaže I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE 1. Usporiadateľom súťaže je občianske združenie Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, so sídlom Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 469 267, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-60445 (ďalej aj „Usporiadateľ“), webové sídlo: www.zelenestrechy.org , e-mail: asociacia@zelenestrechy.org . 2. Usporiadateľ vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže „Zelené strechy roku“ (ďalej aj „Všeobecné pravidlá“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto všeobecné pravidlá kedykoľvek zmeniť a to zverejnením zmeny alebo ich nového znenia na svojom webovom sídle. II. CIEĽ SÚŤAŽE 1. Cieľom súťaže je popularizácia zelených striech a zelenej infraštruktúry, rozšírenie povedomia laickej, ale aj odbornej verejnosti o možnostiach riešení zelených striech a zelenej infraštruktúry a oboznámenie odbornej aj laickej verejnosti s možnosťou zazeleňovania striech a stien budov a iných stavebných konštrukcií ako súčastí udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel. 2. Súťaž je vyhlásená na podporu kvalitných realizácií stavieb so snahou oceniť spoločné úsilie investorov, projektantov a dodávateľov. III. TRVANIE SÚŤAŽE 1. Podľa webovej stránky Usporiadateľa. IV. SÚŤAŽIACI A PREDMET SÚŤAŽE 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a/alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorá splní podmienky súťaže (ďalej aj „prihlasovateľ“ alebo „súťažiaci“). 2. Účastníkom súťaže nemôže byť Usporiadateľ, zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže, ich zamestnanci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 3. Do súťaže môžu byť prihlásené diela, ktorých súčasťou sú výsadby na stavebnej konštrukcii stavby, t.j. rastliny vysadené do vegetačnej vrstvy, oddelené od zvyšného terénu stavebnou konštrukciou (strechy, stropy, plášte). Do súťaže môžu byť prihlásené diela dokončené alebo skolaudované na území Slovenskej republiky ku dňu podania prihlášky do súťaže, nie staršie ako 5 rokov od ukončenia realizácie. V. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 1. Zelená strecha na stavbe určenej na bývanie („Zelená strecha – bývanie“) Strecha rodinného domu, strechy a terasy na a v bytových domoch a pod. 2. Zelená strecha na objekte verejného alebo podnikateľského charakteru („Verejná zelená strecha“) Administratívne budovy a budovy občianskej výstavby (napr. sídla firiem, úrady, školy, nemocnice, športové haly, divadlá), budovy na výrobu a služby (nákupné centrá, továrenské haly, logistické centrá, sklady, montážne haly…) a dopravné a podzemné stavby (tunely, podchody, podzemné garáže a parkoviská). 3. Do súťaže môžu byť prihlásené extenzívne aj intenzívne zelené strechy, prípadne kombinácia obidvoch foriem. Spoločne sa všetky diela označujú ako „Zelené strechy“. VI. PRIHLASOVANIE DIEL 1. Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá (i) realizovala vegetačné súvrstvie alebo sa podieľala na financovaní diela, spracúvaní jeho projektu alebo realizácii, je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby, (ii) zdokumentuje zrealizované dielo spôsobom uvedeným v týchto všeobecných pravidlách a (iii) uhradí registračný poplatok. 2. Jeden prihlasovateľ je oprávnený prihlásiť do každej kategórie dve diela. Ak bude do súťaže prihlásené to isté dielo od rôznych subjektov, rozhoduje skorší dátum podania prihlášky a dátum úhrady registračného poplatku. 3. Registračný poplatok usporiadateľ použije na úhradu nákladov na usporiadanie súťaže. Registračný poplatok je stanovený nasledovne: (i) členovia občianskeho združenia Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vo výške 40,- EUR za každé prihlásené dielo, (ii) súkromná osoba (vlastník podľa LV) vo výške 30,- EUR za každé prihlásené dielo, ostatní účastníci súťaže vo výške 100,- EUR za každé prihlásené dielo. Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet Usporiadateľa v lehote splatnosti na základe usporiadateľom vystavenej faktúry. VII. SÚŤAŽNÁ DOKUMENTÁCIA 1. Účastník súťaže vyplní prihlášku zverejnenú na webovom sídle Usporiadateľa. Prihláška účastníka súťaže je podkladom na vystavenie faktúry na registračný poplatok. 2. V prihláške je nevyhnutné presne špecifikovať dielo uvedením nasledovných minimálnych údajov o stavbe: stručný popis stavby, jej funkčné určenie, konštrukčné a stavebné riešenie, dobu výstavby, použité technológie, materiály, rastliny a pod. (technická dokumentácia). 3. Prílohou prihlášky musí byť fotografická dokumentácia v rozsahu minimálne štyri fotografie diela v digitálnej podobe vo formáte JPG alebo TIFF v tlačovej kvalite. K fotografickej dokumentácii je potrebné uviesť autora fotografie; ak nie je uvedený, má sa za to, že autorom fotografie je prihlasovateľ (súťažiaci). 4. Prílohou prihlášky môže byť výkresová dokumentácia v digitálnej podobe: rozhodujúci pôdorys, schéma konštrukčného riešenia, prípadne riešenie detailu, výsadbový plán. 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyzvať prihlasovateľa na doplnenie prihlášky spôsobom požadovaným usporiadateľom. VIII. ARCHIVÁCIA DOKUMENTÁCIE 1. Prihlasovateľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť Usporiadateľovi v mene všetkých vlastníkov autorských majetkových práv súhlas s použitím dodaných podkladov v súťaži, podaním prihlášky neporušuje autorská či iné práva tretích osôb a je zároveň oprávnený udeliť Usporiadateľovi licenciu na použitie diela a jeho súčastí v zmysle bodu 2. 2. Každý súťažiaci účasťou na súťaži poskytuje Usporiadateľovi bezodplatnú licenciu na dobu 10 rokov na využitie súťažiacimi poskytnutej technickej, fotografickej a výkresovej (prípadne inej) dokumentácie na účely tejto súťaže a to najmä na použitie: (i) za účelom posúdenia diela, propagácie súťaže, zverejnenie diela, vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov súťaže, ako aj (ii) za účelom propagácie predmetu činnosti Usporiadateľa. IX. PUBLICITA 1. Súťaž a diela do nej prihlásené budú prezentované v slovenských a prípadne zahraničných médiách, na odborných seminároch, konferenciách a sociálnych sieťach. 2. Podaním prihlášky dáva prihlasovateľ súhlas s uverejnením celej dodanej dokumentácie tohto diela v tlači, na výstavách súťažných prác a v súvislosti so šírením informácií, propagáciou a publicitou súťaže. Na tieto účely poskytuje prihlasovateľ bezplatne grafické, fotografické a textové podklady v digitálnej podobe a potvrdzuje, že všetky podklady majú vyriešené autorské práva. X. POROTA A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 1. Diela prihlásené do súťaže posudzuje odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Zloženie poroty bude uverejnené na stránkach www.zelenestrechy.org . Porota si na posúdenie jednotlivých kritérií posudzovaných stavieb môže vyžiadať odborné posudky alebo vyjadrenia. 2. Prihlásené diela bude hodnotiť odborná porota, ktorá výsledky zverejní do 90 dní odo dňa ukončenia súťaže. Termín zverejnenia výsledkov môže byť zmenený s ohľadom na neočakávané udalosti. ​ 3. Jednotlivé stavby budú posudzované podľa nasledovných kritérií: ​ (i). Koncepcia riešenia vrátane architektonickej kvality a účelnosti - ako zodpovedá riešenie deklarovanej (alebo očakávanej) funkcii stavebne technickej, estetickej, rekreačnej či ekologickej, (ii). kvalita technického riešenia strechy, (iii). vhodnosť použitého materiálu a sortimentu rastlín, (iv). udržateľnosť projektu: predpokladaná životnosť a vývoj rastlín, primeranosť náročnosti údržby, (v). stav strechy - zdravotný stav a vývoj rastlín, zaburinenosť, stav abiotických prvkov. 4. Porota môže posudzovať všetky alebo niektoré diela aj osobnou návštevou miesta realizácie diela. 5. Ak bude prihlásených viac ako 20 diel v oboch kategóriách, môže porota uskutočniť predkolo súťaže, v ktorom porota rozhodne o postupujúcich do finálového kola; posudzovanie v predkole sa uskutoční výlučne na základe technickej, fotografickej a výkresovej dokumentácie poskytnutej súťažiacimi. 6. Ak bude prihlásených menej ako 10 diel v oboch kategóriách, porota môže rozhodnúť o zlúčení obidvoch kategórií. XI. OCENENIA 1. Porota udelí titul Zelená strecha roka v kategórii „Zelená strecha – bývanie“. Pri účasti minimálne 8 diel môže porota vyhlásiť 1. až 3. miesto, pri nižšej účasti rozhodne o počte ocenených podľa kvality prihlásených diel a vlastného uváženia. 2.Porota udelí titul Zelená strecha roka v kategórii „Verejná zelená strecha“. Pri účasti minimálne 8 diel môže porota vyhlásiť 1. až 3. miesto, pri nižšej účasti rozhodne o počte ocenených podľa kvality prihlásených diel a vlastného uváženia. 3. Porota môže udeliť Cenu za inovatívnu Zelenú strechu dielu, ktoré významným spôsobom vylepšuje kvalitatívne parametre stavby alebo významne zlepšuje vplyv na životné prostredie. 4. Usporiadateľ súťaže vyhlási Cenu verejnosti pre Zelenú strechu roka na základe výsledkov elektronického hlasovania na stránke www.zelenestrechy.org . Hlasovanie sa bude uskutočňovať v termíne konania súťaže. XII. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE 1. Výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci konferencie Zelené strechy a uverejnené na www.zelenestrechy.org . XIII. VEOBECNÉ USTANOVENIA 1. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži (zapojením sa do súťaže) vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými pravidlami a so všetkými ďalšími pravidlami, ktoré sa na súťaž vzťahujú. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výkladu jednotlivých ustanovení týchto pravidiel. 2. Účastník súťaže sa zaväzuje poskytovať Usporiadateľovi všetku potrebnú súčinnosť vzťahujúcu sa na súťaž a zaväzuje sa rešpektovať pokyny Usporiadateľa. XIV. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Usporiadateľovi (vo vzťahu k ochrane osobných údajov “Prevádzkovateľ”) bezodplatný, slobodný, dobrovoľný, vážny, určitý, zrozumiteľný a nie pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok udelený, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, kontaktné telefónne číslo, kontaktná poštová adresa, prípadne iné osobné údaje potrebné pre účasť v súťaži a to za účelom: (i) určenia a kontaktovania ocenených, (ii) odovzdania ocenenia priamo Usporiadateľom, či cestou zmluvného partnera Usporiadateľa podieľajúceho sa na organizovaní súťaže, alebo zmluvného partnera podieľajúceho sa na doručovaní zásielok; (iii) propagačné aktivity Usporiadateľa realizované prostredníctvom známych komunikačných kanálov. 2. Súťažiaci berie na vedomie, že svoj súhlas priradený k danému účelu môže kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 3. Prevádzkovateľ informačného systému informuje súťažiaceho, že ako dotknutá osoba má najmä nasledujúce práva: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov, c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania, f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, g) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, h) vo veci spracúvania osobných údajov sa a môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom adresy elektronickej pošty: asociacia@zelenestrechy.org . 4. Podmienky spracúvania osobných údajov: Usporiadateľ spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Doba uchovávania osobných údajov je spravidla 5 rokov od vyhlásenia výsledkov súťaže podľa týchto Pravidiel. 5. Usporiadateľ udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky a opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a riadne zaškolené. XV. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI 1. Usporiadateľ nezodpovedá za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením a šírením technickej, fotografickej a výkresovej (alebo akejkoľvek inej) dokumentácie poskytnutej do súťaže; za s tým súvisiacu škodu zodpovedá výlučne účastník súťaže, ktorý podklady do súťaže poskytol. Ak na fotografiách budú fyzické osoby, je nevyhnutné aby súťažiaci mal od autora fotografie a dotknutých osôb súhlas na zverejnenie, nakoľko nesie plnú právnu zodpovednosť za zverejnené fotografie. 2. Usporiadateľ neznáša žiadne náklady, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Náklady spojené s účasťou na súťaži v celom rozsahu znáša prihlasovateľ / súťažiaci. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Súťaž vyhlasovaná Usporiadateľom nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ani verejnou súťažou v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ocenenia a prípadné výhry nie sú právne vymáhateľné. 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže: (i) súťaž ukončiť alebo pozastaviť, (ii) zmeniť podmienky súťaže alebo (iii) bez predchádzajúceho oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať alebo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore so súťažnými pravidlami alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený vymazať zo svojich profilov na sociálnych sieťach akékoľvek príspevky vylúčeného účastníka, ako aj akékoľvek iné príspevky odporujúce dobrým mravom. V Bratislave dňa 15.6.2023 Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

 • Súťaž Zelená strecha roku | Asociácia ZSaZI

  SÚŤAŽ ZELENÁ STRECHA ROKU Zvoľte typ osoby, ktorá registruje projekt do súťaže. Anonymné registrácie nie sú povolené. Kto nominuje projekt do súťaže? Hlavná stránka súťaže Nie som členom Asociácie a chcem sa stať členom Registrácia člena Nie som členom Asociácie ; Nechcem sa stať členom; Chcem len súťažiť ​ Registrácia prihlasovateľa Som členom Asociácie a mám Login do webu Asociácie Log in

 • Súťaž Zelená strecha roku | Asociácia ZSaZI

  SÚŤAŽ ZELENÁ STRECHA ROKU Základné údaje Organizácia IČO (architekt) Organizácia (architekt) Organizácia IČO (zhotoviteľ) Organizácia (zhotoviteľ) Organizácia IČO (investor) Organizácia (investor) Organizácia IČO (prihlasovateľ) Organizácia (prihlasovateľ) Category ID Kategória Priezvisko architekta (zástupcu) Meno architekta (zástupcu) Priezvisko zhotoviteľa (zástupcu) Meno zhotoviteľa (zástupcu) Priezvisko investora (zástupcu) Meno investora (zástupcu) Priezvisko prihlasovateľa (zástupcu) Meno prihlasovateľa (zástupcu) ID Nominácie ​ Architekt projektu je zhodý s: osoba, ktorá prihlasuje projekt organizácia, ktorá prihlasuje projekt iná súkromná osoba iná organizácia Zhotoviteľ projektu je zhodý s: osoba, ktorá prihlasuje projekt organizácia, ktorá prihlasuje projekt iná súkromná osoba iná organizácia Investor projektu je zhodý s: osoba, ktorá prihlasuje projekt organizácia, ktorá prihlasuje projekt iná súkromná osoba iná organizácia Prhlasujem nominácu ako: ako osoba ako organizácia Názov projektu Category ID Pri vypĺňaní formulára používajte diakritiku a sledujte informáciu pri každom poli, do ktorého vkladáte informácie (napr. obmedzenie počtu znakov). Pokiaľ nemáte istotu o technických údajoch, uveďte aspoň odhadované informácie. Všetky informácie sú povinné, pokiaľ ich nevyplníte, alebo vyplníte inak ako je uvedené, systém ich zvýrazní na červeno - tieto informácie opravte, inak nebude možné odoslať formulár na spracovanie. Podobne si počínajte v sekcii nahrávania fotodokumentácie. Vyplňte formulár podľa inštrukcií Lokalita nominovaného projektu Údaje o stavbe Podmienky súťaže Preštudovať Technické parametre Poznámka: Pokiaľ projekt ešte nemá pridelenú adresu, uveďte GPS koordináty. Lepšie Vás nájdeme. GPS (longitude) GPS (latitude) PSČ Popisné číslo Ulica ​ Miesto realizácie ​ Spôsob založenia vegetácie ​ Vegetácia ​ Vegetačná vrstva ​ Retenčná vrstva ​ Filtračná vrstva ​ Drenážna vrstva ​ Separačná vrstva ​ Ochranná vrstva ​ Koreňovzdorná vrstva Výmera strechy (m2) Rok realizácie Druh objektu vyberte ​ Popis projektu Druh vegetácie vyberte Vegetačné súvrstvie vyberte Sklon strechy vyberte Prístup vyberte Je objekt už dokončený? áno nie Mediálni partneri súťaže Partneri súťaže Registrovať Nomináciu Max. počet súborov: 6 Max. veľkosť jedného súboru: 10 MB Systém umožní nahrať len obrázkové súbory. Pod tlačítkom uvidíte zoznam zvolených súborov. Nahrať fotografie Vyskytla sa chyba pri ukladaní formuláru. Opakujete "Registrovať nomináciu". Zdá sa. že je všetko vyplnené, môžete Registrovať nomináciu.

Zobraziť všetko

Vyhľadávanie obsahu

bottom of page