top of page
Menu button

Najväčšia každoročná súťaž na Slovensku, ktorá sa venuje komplexne odbornej téme pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Prečo súťaž organizujeme

Zelené strechy sú nie len estetickým prvkom budov, ale plnia mnoho ekologických funkcií a majiteľom budov prinášajú výhody aj v podobe úspory nákladov. Zmena klímy prináša nutnosť adaptácie na tú to zmenu a vegetačné strechy sú jedným z nástrojov, ako zlepšiť podmienky pre život.

Preto by sme chceli do súťaže zapojiť laickú a odbornú verejnosť a napomôcť popularizácii vegetačných striech ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel.

Kto sa môže prihlásiť

Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • realizovala vegetačné súvrstvie

 • podieľala sa na financovaní diela

 • podieľala sa projekcii alebo realizácii diela

 • je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby.

Sledujte Blog a novinky, ohľadom vyhlásenia aktuálneho ročníka, vrátane súťažných podmienok, registrácie a termínov.

Súťažné kategórie

Súťaž doteraz prebiehala v dvoch kategóriách:

 • Rodinná zelená strecha

 • Verejná zelená strecha

Typy budov

 • Budovy na bývanie s viacerými bytmi

 • Administratívne budovy a budovy občianskej výstavby (napr. sídla firiem, úrady, školy, nemocnice, športové haly, divadlá)

 • Budovy na výrobu a služby (nákupné centrá, továrenské haly, logistické centrá, sklady, montážne haly…)

 • Dopravné a podzemné stavby (tunely, podchody, podzemné garáže a parkoviská)

Cena verejnosti

Do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. Máme vytvorené opatrenia, aby sa to nedalo zneužiť osobami, ktoré by si chceli automatizovať klikania pre svoj projekt.

Všetky prihlásené diela budú zverejnené na našom webe.

Cena odbornej poroty

Diela prihlásené do súťaže posudzuje odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Zloženie poroty bude uverejnené v príslušnej časti súťaže. Je neprípustné, aby sa člen poroty realizačne podieľal na prihlásenom diele. Členov do poroty nominuje vyhlasovateľ alebo aj partneri súťaže Zelená strecha - z radov nezávislých odborníkov.

 

V našom rozvojovom pláne počítame s novými kategóriami:

 • Architektonický návrh, štúdia

 • Študentské (SOČ, vysokoškolské, postgraduálne) dielo v spojení so zelenými strechami a zelenou infraštruktúrou, vodozádržným opatrením, energetickou efektívnosťou budov, klimatická zmena, ...

 • Inovácia roka v spojení s predchádzajúcimi témami.

 • Vedecká práca  v spojení s predchádzajúcimi témami.

 • Výskumná práca  v spojení s predchádzajúcimi témami.

Pokiaľ máte záujem byť oficiálnym partnerom našich súťaží, kontaktujte nás. Poskytujeme špeciálne balíky služieb.

Strecha do sutaze copy.webp

Súťaž: Zelená strecha roku 202x

Zelená strecha, Jarabinky Bratislava

Vyhlasujeme 3 prvé ceny

Podľa podmienok súťaže.

O tejto kategórii rozhoduje hlasovanie odbornej poroty.

bottom of page