top of page

Zelená strecha nás definuje.

My definujeme zelené strechy.

Naši partneri

Pribúda tiež počet našich partnerov, s ktorými sa podieľame na spoločných projektoch, či už z pohľadu financovania aktivít Asociácie, alebo realizácie výskumu, analýz a štúdií.

Máme slovenských, ako aj zahraničných partnerov. Nájdete medzi nimi spoločnosti, akademické organizácie, stavovské organizácie, štátne organizácie, združenia z tretieho sektora.

Zoznam partnerov

Sme členovia World Green Infrastructure Network

World Green Infrastructure Network (WGIN.org) je jeden z najvýnamnejších globálnych advokátov integrácie zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.

Naši členovia

Počet registrovaných členov Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru každým rokom narastá. Kedysi stačilo uverejniť zopár značiek a informácií, dnes by to už bola skutočne veľká stránka. Rozhodli sme sa, že budeme poskytovať informácie o našich členoch v samostatnej sekcii, viď nižšie.

Chystáme prehľadné vyhľadávanie podľa hlavnej činnosti, sídla a iných vybratých parametrov.

Registrovaní členovia Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru získavajú:

 • prístup k seminárom, video-prednáškam, ktoré usporadúva priamo WGIN, alebo jej členovia.

 • prístup k výhodám člena WGIN, ako sú zvýhodnené vstupy na podujatia, ktoré usporadúva WGIN alebo členovia.

 • možnosť podieľať sa na vybraných spoločných projektoch WGIN a získať tak priamo výsledky štúdií a výskumov.

 • prístup k odborným výjazdom, prehliadkam zelených striech a zelenej infraštruktúry v jednotlivých členských krajinách WGIN.

 • hodnotný networking odborníkov a to nielen z EU27.

Veda, výskum a dáta, dôveryhodné dáta.

Ako definuje Európska únia vo svojom pláne GREEN DEAL (Zelenú dohodu):

"Klimatické zmeny a zhoršovanie životného prostredia sú existenčnou hrozbou pre Európu a svet. Na prekonanie týchto výziev premení Európska zelená dohoda EÚ na moderné, zdrojovo efektívne a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré zabezpečí:

 • žiadne emisie skleníkových plynov do roku 2050

 • hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov."

 

Jedna tretina z 1,8 biliónov Eur investícií z plánu obnovy NextGenerationEU a sedemročného rozpočtu EÚ bude financovať Európsku zelenú dohodu.

To však nepôjde bez dát.

Dáta nám otvárajú dvere k čo najobjektívnejšiemu hodnoteniu a interpretácii nameraných veličín a dejov okolo nás. Bez nich sme odkázaní len na subjektívnosť, ktorá sa líši od človeka k človeku. Tú síce môžeme využiť na hodnotenie chuti vína alebo vzťahu dvoch osôb, no v čase riešenia príčin klimatickej krízy je prvoradé a nenahraditeľné oprieť sa o pevné a čo najobjektívnejšie dáta. Dáta, na základe ktorých sa dopracujeme ku konkrétnym výsledkom a opatreniam bez emócií a pocitov. Dáta, ktoré zabezpečia, že aspoň časť z 1,8 biliónov Eur bude použitá v prospech znižovania antropogenických príčin klimatickej zmeny. Pozrite sa ako tieto príčiny vnímame my v Asociácii.

Rôznorodý pohľad na interpretáciu dát je dôsledok neexistencie jednotných štandardov a dátovej taxonómie v tejto oblasti. Toto je veľká sféra nášho záujmu, kde máme ambíciu vytvoriť zjednotenie pre celú EU.

Preto Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru zapája do výskumov pokročilú dátovú vedu s prvkami umelej inteligencie. Prostredníctvom spolupráce s WGIN, partnermi pripravuje výskum a riešenia, ktoré prekračujú hranice jednej krajiny. 

Pokiaľ sa chcete podieľať na týchto aktivitách, tak sa zaregistrujte ako člen Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Zelená strecha a oblasti pôsobenia. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Oblasti pôsobenia Asociácie 

 Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. tvorí výskum a analýzy pre tému - Zelená strecha a Klimatická zmena
 Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. tvorí výskum a analýzy pre tému - Zelená strecha

Môžete sa tešiť. Chystáme samostatnú sekciu pre dátové analýzy, ktoré budeme zverejňovať v interaktívnej forme na našom webe a v našich blogoch.

Stanovy Asociácie

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru je riadená na základe Stanov, ktoré sú k dispozícii na prezretie.

 • Zelená strecha + Veda a výskum = Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa venuje:

  • vlastnému výskumu v spolupráci s členmi Asociácie,

  • vlastnému výskumu v spolupráci s World Green Infrastructure Network (WGIN.org),

  • poskytuje zdieľaný hub pre výskumné projekty (HORIZON)

  • kooperuje s tretími stranami na výskume,

  • podporuje výskumné aktivity (poradenstvo, administrovanie, financovanie).


  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru má ambíciu sa stať výskumným centrom pre oblasť zelených striech a zelenej infraštruktúry.

 • Zelená strecha + EU dotácie + Financovanie = Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru poskytuje:

  • zastrešenie projektov prostredníctvom World Green Infrastructure Network (WGIN.org),

  • spoločné cezhraničné a medzinárodné projekty prostredníctvom WGIN,

  • pripojenie sa k bežiacim projektom v WGIN.


  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru ašpiruje na kompetenčné centrum projektov pre zelené strechy v Európe.

 • Zelená strecha + Konzultácie a Poradenstvo = Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa venuje poskytovaniu konzultačnej činnosti v oblasti:

  • štandardizácie,

  • designu a rchitektúry,

  • realizácie a tvorby,

  • údržby,

  • merania a vyhodnocovania

  • tvorby opatrení,

  pre použitia zelených striech a zelenej infraštruktúry.

 • Zelená strecha + Analýza a Štúdia = Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru tvorí:

  • vlastnému analýzy a štúdie prínosu zelených striech a zelenej infraštruktúry,

  • analýzy trhu so zelenými strechami a zelenou infraštruktúrou,

  • kooperuje s tretími stranami na analýzach a štúdiách,

  • podporuje analytické aktivity (poradenstvo, administrovanie, financovanie).

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru bude pravidelne zverejňovať výsledky analýz a štúdií na svojom portáli.

 • Zelená strecha + komplexný Projekt = Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa venuje:

  • tvorbe vlastných projektov,

  • spulupráci na projektoch s členmi a partnermi Asociácie,

  • spulupráci na projektoch WGIN,

  • spulupráci na projektoch s tretími stranami.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru poskytuje informácie o svojich projektoch verejne v časti BLOG a Novinky. Detailnejšie pre členov Asociácie v Zóne pre členov.

 • Zelená strecha + Vzdelávanie = Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru poskytuje:

  • vlastné vzdelávacie aktivity,

  • službu vzdelávania pre členov a partnerov Asociácie,

  • službu vzdelávania tretím stranám.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru je najväčším propagátorom používania zelených striech a zelenej infraštruktúry.

 • Zelená strecha + Konferencia a Súťaž = Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru:

  • usporadúva najväčšiu slovenskú konferenciu spojenú s témou zelené strechy a zelená infraštruktúra,

  • usporadúva najväčšiu slovenskú súťaž spojenú s témou zelené strechy a zelená infraštruktúra,

  • spolupodiaľa sa na tvorbe konferencií s príbuznou tématikou,

  • je odborným partnerom podobných konferencií,

  • prostredníctvom WGIN poskytuje priestor na konferenciách WGIN a členov WGIN celosvetovo.


  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru aj týmto spôsobom posilňuje vedomie o tých dôležitých témach.

Služby Asociácie pre trh a členov

bottom of page