top of page

Zelená strecha a zelená infraštruktúra. Čo to je?

Zelená strecha + Slovník pojmov =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Zelená strecha je druh strechy, ktorá je pokrytá vegetáciou. Vegetačné strechy je možné inštalovať na rodinné domy, administratívne budovy, priemyselné haly, školy alebo obchodné centrá.

Zelené strechy sa realizujú prevažne na rovných strechách, ale je možné ich inštalovať aj na šikmé (sedlové) strechy. Ak je vaša strecha pokrytá plechom alebo škridlou, zelenú strechu na ňu nedáte.

Zelené strechy majú mnoho benefitov pre životné prostredie a spoločnosť. Znižujú teplotu v okolí budov, zadržiavajú dažďovú vodu a pri prívalových dažďoch spomaľujú jej odtok do kanalizácie, zvyšujú biodiverzitu, zlepšujú kvalitu ovzdušia, znižujú hlučnosť a vytvárajú nové pobytové priestory. Zelené strechy napomáhajú zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy a zlepšujú energetickú efektívnosť budov. Vďaka prirodzenému ochladzovaniu predlžujú životnosť hydroizolácie a znižujú náklady na údržbu strechy.

 

Zelené strechy tiež prispievajú k estetickej hodnote budovy a poskytujú prírodné prostredie pre živočíchy a rastliny.

Zelené strechy nám pomáhajú navrátiť kus prírody tam, kde už niekoľko desaťročí neexistuje nič iné, len zastavaná nepriepustná plocha.

Zelenými strechami vraciame prírode to, čo sme jej našou existenciou vzali. A našim deťom vytvárame lepšie životné prostredie.

Zelená strecha

Zelená strecha + História =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

História zelených striech sa datuje do starovekých civilizácií ako Mezopotámia, Asýria a Babylon (8.-7. storočie p. n. l.), kde boli použité na reguláciu teploty a ochranu budov pred poškodením. Podobná technika (tzv. "Sod Roof") bola používaná už v stredoveku na Islande (na obrázku zo Skógar/Island) a zostala živá až do dnešných dní. Zelené strechy na Islande sú vyrobené z rašeliny a trávnika a slúžia ako izolácia a ochrana pred počasím. Táto technika bola prispôsobená podmienkam na Islande a stala sa súčasťou tradičnej architektúry v krajine.

V Nemecku od polovice 19. storočia boli budované zelené strechy na viacpodlažných budovách.

V modernej dobe sa zelené strechy stali populárne v Európe v 60. a 70. rokoch minulého storočia ako odpoveď na potrebu zlepšiť životné prostredie a znížiť negatívne dopady stavebníctva. V Nemecku boli práve vtedy realizované prvé projekty zelených striech. Neskôr sa zelené strechy rozšírili do ďalších krajín ako Holandsko, Švédsko a Fínsko. V posledných desaťročiach sa zelené strechy stali populárne po celom svete a ich používanie sa neustále rozširuje.


Samotná história nás učí, že zelené strechy neboli zábavou pre bohaté vrstvy. Bola to prirodzená a praktická forma ochrany domov pred počasím. V Spojených štátoch amerických sa zelené strechy začali používať v 80. rokoch minulého storočia a odvtedy sa ich používanie rozšírilo po celej krajine. V Kanade sa zelené strechy stali čoraz populárnejšie v 90. rokoch a dnes sú základom mnohých projektov zameraných na ochranu životného prostredia a zlepšenie kvality života.

Zelená strecha - história

Extenzívna Zelená strecha =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

​Extenzívna zelená strecha je typ zelenej strechy, ktorý sa vyznačuje nízkymi nárokmi na údržbu a vegetáciou, ktorá nemá vysoké nároky na živiny a vlahu.

Najčastejšie sa vysádzajú suchomilnými rastlinami, ako sú rozchodníky, okrasné trávy, trvalky a machmi.

Extenzívne zelené strechy sú preto nenáročné na údržbu a nevyžadujú žiadne automatické zavlažovacie systémy. Sú vhodné pre rôzne typy budov, vrátane rodinných domov, kancelárií a priemyselných hál, či obchodných reťazcov. 

Zámerom extenzívnej zelenej strechy je vytvoriť estetický vzhľad strechy, zlepšiť environmentálne funkcie ako manažment zrážkovej vody, zýšenie biodiverzity, zachytávanie prachu a CO2, ochladzovanie interiéru a iné.

Realizácia takejto strechy trvá pár dní. Môže sa zakladať buď výsadbou sadeníc rozchodníkov, rezkovaním alebo hotovými rozchodníkovými kobercami. 
Kvôli nízkej váhe je tento typ strechy možné zrealizovať na väčšine budov.

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii Blogy alebo v sekcii Štandardy. Alebo použite Vyhľadávanie.

Extenzívna zelená strecha

Intenzívna Zelená strecha =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Intenzívna zelená strecha je typ zelenej strechy, ktorá má z pohľadu využitia oveľa širšie možnosti. Najväčšou limitáciou pre tvorbu Intenzívnej zelenej strechy je faktor statického zaťaženia strechy. Intenzívna zelená strecha je vlastne záhrada na streche, ktorá vytvára pre majiteľa budovy nový zelený priestor.

 

Na takej zelenej streche je možné relaxovať, cvičiť, užívať si posedenia s rodinou alebo grilovačky so susedmi. Dokonca sa takáto intenzívna zelená strecha využíva aj ako pracovný priestor v administratívnych budovách či priestor na trávenie voľného času na obchodných centrách a bytových domoch.


Vo svete sa komunitné záhrady na strechách využívajú na pestovanie zeleniny, byliniek a ovocia. Intenzívne vegetačné strechy dávajú možnosti vysádzať širokú škálu rastlín, kríkov a stromov. Takáto strecha si vyžaduje pravidelnú údržbu ako klasická záhrada. V prípade, že sa návrh riešenia intenzívnej zelenej strechy spojí s vodozádržným projektom, je možné zadržať až +90% dažďovej vody, ktorá by inak zo strechy odtiekla do kanalizácie. Bližšie v popise Vodozádržné riešenia.

Bližšie informácie nájdete v sekcii Blogy alebo v sekcii Štandardy. Alebo použite Vyhľadávanie.

Intenzívna zelená strecha

Zelená fasáda a Zelená strecha =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

V mestskom prostredí plnia zelené fasády nielen estetickú funkciu. Zlepšujú energetickú bilanciu budov a ochladzujú okolité prostredie. Prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia, pretože prostredníctvom listov zachytávajú prach a CO2. Sú domovom pre včely, motýle a iných opeľovačov. 


Zeleň na fasádach môže byť riešením aj v prípadoch, keď v okolí budov nie je možné zasadiť plnohodnotnú vegetáciu, ako sú stromy či kríky. Je to najmä z dôvodu existujúcich inžinierskych sietí.

Zelená fasáda

Dažďová záhrada a Zelená strecha =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Dažďové záhrady slúžia na zachytávanie zrážkovej vody zo spevnených nepriepustných plôch. Jedná sa najmä o strechy, chodníky či parkoviská. Vďaka terénnej depresii, zrážková voda vsiakne do podložia a následne sa vyparuje do okolia. Súčasťou dažďových záhrad sú rastliny, ktoré sú na takéto podmienky vhodné. Dažďové záhrady sú adaptačným nástrojom v prípade prívalových dažďov a umožňujú nadmerný objem zrážok cielene odviesť a predísť tak prípadným škodám.

Dažďová záhrada je systém na zber, filtráciu a využitie dažďovej vody. Je to typ intenzívnej zelenej strechy, ktorý kombinuje funkcie zelenej strechy s funkciami dažďovej záhrady. Dažďové záhrady sú navrhnuté tak, aby využívali dažďovú vodu ako zdroj vody pre rastliny a zároveň slúžia ako filtračný systém na odstraňovanie znečistenia z dažďovej vody. Dažďové záhrady môžu byť navrhnuté ako rovné alebo sklonené strechy a môžu obsahovať rastliny, vodné prvky, ako sú jazierka a fontány, a vodné toky. Tieto záhrady majú významný environmentálny prínos, pretože pomáhajú znižovať dažďové odtoky do kanalizácie a využívajú prírodné zdroje vody pre rastliny. Sú vhodné pre rodinné domy, kancelárske budovy, parky a iné verejné priestory.

Dažďová záhrada

Vegetačné pásy a Zelená strecha =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Oddeľovacie pásy medzi chodníkom a cestou, medzi vozovkami alebo na parkoviskách sa dnes robia bez možnosti, aby do nich zrážková voda voľne vtekala. Riešenie s využtím vegetačných pásov odľahčuje kanalizáciu pri prívalových dažďoch a prirodzené odparovanie zlepšuje lokálnu mikroklímu.

Vegetačné pásy

V tejto časti sa budeme venovať základnému názvosloviu, aby sme na jednoduchých príkladoch poskytli vysvetlenie, čo znamená zelená strecha čo je súčasťou zelenej infraštruktúry.

Pochopíte čo je to vegetačná strecha. Rovnako aj prečo je zelená strecha ekologický prvok nášho bývania. Pokiaľ sa rozhodnete pre projekt zelenej strechy a budete hľadať dotácie na taký projekt, je nevyhnutné aby ste poznali názvoslovie s tým spojené. Je za tým výskum, ktorý sa budeme snažiť priblížiť širokej verejnosti a odborníkom.

Pokiaľ by sme to mali vysvetliť jednou vetou, tak:

  • Zelená strecha je strecha, ktorú pokrýva vegetácia;

  • Zelená infraštruktúra je všetko, čo sa nachádza na zelených strechách a v okolí budov, či už v intraviláne alebo extraviláne.

Medzi zelenú infraštruktúru zahŕňame aj prvky hospodárenia s vodou a energetické riešenia, ako sú zdroje energie.

Bližšie v nasledujúcom obsahu.

Uvedený zoznam nie je konečný. Bude postupne aktualizovaný a dopĺňaný.

bottom of page