top of page

ďalší projekt

Guthaus

Projekt:

Kategória:

Verejná zelená strecha

2880

Výmera strechy (m2):

2022

Rok dokončenia realizácie:

2022

Rok nominácie:

Račianska 14350/64c, 831 03 Nové Mesto, Slovakia

Bratislava

Miesto realizácie:

m2

Zhotoviteľ

rok

Investor:

rok

Architekt:

miesto

Prihlasovateľ:

202205050506

IPaddress

Popis projektu

Plochy zelene sú významnou súčasťou objektu Polyfunkčného bytového domu Račianska (GUTHAUS). Tvoria ich rôzne plochy od súkromných, poloverejných až po verejne prístupné. Zelené strechy tvoria významnú časť projektu. V rámci projektu sa nachádzajú všetky typy zelených striech od extenzívnych (730 m2), cez intenzívne nepochôdzne (670 m2,) ako aj intenzívne pobytové na streche podzemnej garáže (1480m2). Systém zelených striech je zároveň súčasťou celkového konceptu udržateľného hodpodárenia s dažďovými vodami. Tie sú v prostredí zachytávané a zadržiavané aj prostredníctvom zelených striech a následne sú pomaly uvoľňované do sústavy priľahlých daždových záhrad, kde postupne vsakujú do podložia a umožňujú zvýšenú evapotranspiráciu priamo v dotknutom území.

Údaje o stavbe

Technické parametre

Partneri súťaže

Mediálni partneri súťaže

Výsevom, rezkami a vegetatívnymi časťami, výsadbou. Pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží.

Spôsob založenia vegetácie:

Predpestované lúčne koberce, doplnené trávami vysádzanými jednotlivo, stromami a krami, predpestovaný trávnikový koberec, doplnený o stromy kry a trvalky

Vegetácia:

Intenívny strešný substrát so zeolitom hr. 400 - 1000mm

Vegetačná vrstva:

Filtračná vrstva geotextília 150g/m2

Retenčná vrstva:

Filtračná vrstva geotextília 150g/m2

Filtračná vrstva:

Drenážna vrstva DELTATERAX hr. 60mm

Drenážna vrstva:

Separačná vrstva XPS 50mm

Separačná vrstva:

Použitá geotextílie 300g/m2

Ochranná vrstva:

Asfaltová izolácia Bauder

Koreňovzdorná vrstva:

Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner

Extenzívna strecha, intenzívna strecha.

Typ strechy podľa druhu vegetácie:

Viacvrstvová

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia:

Plochá strecha

Sklon strechy:

Kombinovaná - Strecha nad 16/19 NP extenzívna nepochôdzna, nad 8NP intenzívna nepochôdzna, nad 1PP / garážou intenzívna pobytová.

Typ strechy podľa prístupnosti:

Polyfunkčný objekt, historický, Národná kultúrna pamiatka

Druh objektu:

2022

SÚŤAŽ  ZELENÁ STRECHA ROKU

Prvá cena verejnosti

Cena za inovatívnosť

Hlasujte podľa podmienok súťaže

Hlasujem za projekt
bottom of page