top of page

2024

SÚŤAŽ ZELENÁ STRECHA ROKU

Podmienky súťaže

I.  USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
1. Usporiadateľom súťaže je občianske združenie Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, so sídlom Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 469 267, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-60445 (ďalej aj „Usporiadateľ“), webové sídlo: www.zelenestrechy.org,  e-mail: asociacia@zelenestrechy.org.
 
2. Usporiadateľ vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže „Zelené strechy roku“ (ďalej aj „Všeobecné pravidlá“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto všeobecné pravidlá kedykoľvek zmeniť a to zverejnením zmeny alebo ich nového znenia na svojom webovom sídle.

II. CIEĽ SÚŤAŽE
1. Cieľom súťaže je popularizácia zelených striech a zelenej infraštruktúry, rozšírenie povedomia laickej, ale aj odbornej verejnosti o možnostiach riešení zelených striech a zelenej infraštruktúry a oboznámenie odbornej aj laickej verejnosti s možnosťou zazeleňovania striech a stien budov a iných stavebných konštrukcií ako súčastí udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel.

 
2. Súťaž je vyhlásená na podporu kvalitných realizácií stavieb so snahou oceniť spoločné úsilie investorov, projektantov a dodávateľov.

III. TRVANIE SÚŤAŽE
1. Podľa webovej stránky Usporiadateľa.

 
IV. SÚŤAŽIACI A PREDMET SÚŤAŽE
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a/alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorá splní podmienky súťaže (ďalej aj „prihlasovateľ“ alebo „súťažiaci“).

2. Účastníkom súťaže nemôže byť Usporiadateľ, zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže, ich zamestnanci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Do súťaže môžu byť prihlásené diela, ktorých súčasťou sú výsadby na stavebnej konštrukcii stavby, t.j. rastliny vysadené do vegetačnej vrstvy, oddelené od zvyšného terénu stavebnou konštrukciou (strechy, stropy, plášte). Do súťaže môžu byť prihlásené diela dokončené alebo skolaudované na území Slovenskej republiky ku dňu podania prihlášky do súťaže, nie staršie ako 5 rokov od ukončenia realizácie.  

V. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
1. Zelená strecha na stavbe určenej na bývanie („Zelená strecha – bývanie“)
    Strecha rodinného domu, strechy a terasy na a v bytových domoch a pod.
2. Zelená strecha na objekte verejného alebo podnikateľského charakteru („Verejná zelená strecha“)
 
Administratívne budovy a budovy občianskej výstavby (napr. sídla firiem, úrady, školy, nemocnice, športové haly, divadlá), budovy na výrobu a služby (nákupné centrá, továrenské haly, logistické centrá, sklady, montážne haly…) a dopravné a podzemné stavby (tunely, podchody, podzemné garáže a parkoviská).

3. Do súťaže môžu byť prihlásené extenzívne aj intenzívne zelené strechy, prípadne kombinácia obidvoch foriem. Spoločne sa všetky diela označujú ako „Zelené strechy“.
 
VI. PRIHLASOVANIE DIEL
1. Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá (i) realizovala vegetačné súvrstvie alebo sa podieľala na financovaní diela, spracúvaní jeho projektu alebo realizácii, je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby, (ii) zdokumentuje zrealizované dielo spôsobom uvedeným v týchto všeobecných pravidlách a (iii) uhradí registračný poplatok.
 
2. Jeden prihlasovateľ je oprávnený prihlásiť do každej kategórie dve diela. Ak bude do súťaže  prihlásené to isté dielo od rôznych subjektov, rozhoduje skorší dátum podania prihlášky a dátum úhrady registračného poplatku.
 
3. Registračný poplatok usporiadateľ použije na úhradu nákladov na usporiadanie súťaže. Registračný poplatok je stanovený nasledovne: (i) členovia občianskeho združenia Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vo výške 40,- EUR za každé prihlásené dielo, (ii) súkromná osoba (vlastník podľa LV) vo výške 30,- EUR za každé prihlásené dielo, ostatní účastníci súťaže vo výške 100,- EUR za každé prihlásené dielo. Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet Usporiadateľa v lehote splatnosti na základe usporiadateľom vystavenej faktúry.

VII. SÚŤAŽNÁ DOKUMENTÁCIA
1. Účastník súťaže vyplní prihlášku zverejnenú na webovom sídle Usporiadateľa. Prihláška účastníka súťaže je podkladom na vystavenie faktúry na registračný poplatok.
 
2. V prihláške je nevyhnutné presne špecifikovať dielo uvedením nasledovných minimálnych údajov o stavbe: stručný popis stavby, jej funkčné určenie, konštrukčné a stavebné riešenie, dobu výstavby, použité technológie, materiály, rastliny a pod. (technická dokumentácia).
3. Prílohou prihlášky musí byť fotografická dokumentácia v rozsahu minimálne štyri fotografie diela v digitálnej podobe vo formáte JPG alebo TIFF v tlačovej kvalite. K fotografickej dokumentácii je potrebné uviesť autora fotografie; ak nie je uvedený, má sa za to, že autorom fotografie je prihlasovateľ (súťažiaci).
 
4. Prílohou prihlášky môže byť výkresová dokumentácia v digitálnej podobe: rozhodujúci pôdorys, schéma konštrukčného riešenia, prípadne riešenie detailu, výsadbový plán.

5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyzvať prihlasovateľa na doplnenie prihlášky spôsobom požadovaným usporiadateľom.

VIII.  ARCHIVÁCIA DOKUMENTÁCIE
1. Prihlasovateľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť Usporiadateľovi v mene všetkých vlastníkov autorských majetkových práv súhlas s použitím dodaných podkladov v súťaži, podaním prihlášky neporušuje autorská či iné práva tretích osôb a je zároveň oprávnený udeliť Usporiadateľovi licenciu na použitie diela a jeho súčastí v zmysle bodu 2.
 
2. Každý súťažiaci účasťou na súťaži poskytuje Usporiadateľovi bezodplatnú licenciu na dobu 10 rokov na využitie súťažiacimi poskytnutej technickej, fotografickej a výkresovej (prípadne inej) dokumentácie na účely tejto súťaže a to najmä na použitie: (i) za účelom posúdenia diela, propagácie súťaže, zverejnenie diela, vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov súťaže, ako aj (ii) za účelom propagácie predmetu činnosti Usporiadateľa.
 
IX.  PUBLICITA
1. Súťaž a diela do nej prihlásené budú prezentované v slovenských a prípadne zahraničných médiách, na odborných seminároch, konferenciách a sociálnych sieťach.
 
2. Podaním prihlášky dáva prihlasovateľ súhlas s uverejnením celej dodanej dokumentácie tohto diela v tlači, na výstavách súťažných prác a v súvislosti so šírením informácií, propagáciou a publicitou súťaže. Na tieto účely poskytuje prihlasovateľ bezplatne grafické, fotografické a textové podklady v digitálnej podobe a potvrdzuje, že všetky podklady majú vyriešené autorské práva.

X. POROTA A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
1. Diela prihlásené do súťaže posudzuje odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Zloženie poroty bude uverejnené na stránkach www.zelenestrechy.org. Porota si na posúdenie jednotlivých kritérií posudzovaných stavieb môže vyžiadať odborné posudky alebo vyjadrenia.

2. Prihlásené diela bude hodnotiť odborná porota, ktorá výsledky zverejní do 90 dní odo dňa ukončenia súťaže. Termín zverejnenia výsledkov môže byť zmenený s ohľadom na neočakávané udalosti.

3. Jednotlivé stavby budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

(i). Koncepcia riešenia vrátane architektonickej kvality a účelnosti - ako zodpovedá riešenie deklarovanej (alebo očakávanej) funkcii stavebne technickej, estetickej, rekreačnej či ekologickej,
(ii). kvalita technického riešenia strechy,
(iii). vhodnosť použitého materiálu a sortimentu rastlín,
(iv). udržateľnosť projektu: predpokladaná životnosť a vývoj rastlín, primeranosť náročnosti údržby,
(v). stav strechy - zdravotný stav a vývoj rastlín, zaburinenosť, stav abiotických prvkov.

4. Porota môže posudzovať všetky alebo niektoré diela aj osobnou návštevou miesta realizácie diela.
 
5. Ak bude prihlásených viac ako 20 diel v oboch kategóriách, môže porota uskutočniť predkolo súťaže, v ktorom porota rozhodne o postupujúcich do finálového kola; posudzovanie v predkole sa uskutoční výlučne na základe technickej, fotografickej a výkresovej dokumentácie poskytnutej súťažiacimi.
 
6. Ak bude prihlásených menej ako 10 diel v oboch kategóriách, porota môže rozhodnúť o zlúčení obidvoch kategórií.

XI. OCENENIA
1. Porota udelí titul Zelená strecha roka v kategórii „Zelená strecha – bývanie“. Pri účasti minimálne 8 diel môže porota vyhlásiť 1. až 3. miesto, pri nižšej účasti rozhodne o počte ocenených podľa kvality prihlásených diel a vlastného uváženia.

2.Porota udelí titul Zelená strecha roka v kategórii „Verejná zelená strecha“. Pri účasti minimálne 8 diel môže porota vyhlásiť 1. až 3. miesto, pri nižšej účasti rozhodne o počte ocenených podľa kvality prihlásených diel a vlastného uváženia.

3. Porota môže udeliť Cenu za inovatívnu Zelenú strechu dielu, ktoré významným spôsobom vylepšuje kvalitatívne parametre stavby alebo významne zlepšuje vplyv na životné prostredie.
 
4. Usporiadateľ súťaže vyhlási Cenu verejnosti pre Zelenú strechu roka na základe výsledkov elektronického hlasovania na stránke www.zelenestrechy.org. Hlasovanie sa bude uskutočňovať v termíne konania súťaže.

XII. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
1. Výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci konferencie Zelené strechy a uverejnené na www.zelenestrechy.org.

XIII. VEOBECNÉ USTANOVENIA
1.  Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži (zapojením sa do súťaže) vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými pravidlami a so všetkými ďalšími pravidlami, ktoré sa na súťaž vzťahujú. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výkladu jednotlivých ustanovení týchto pravidiel.

2. Účastník súťaže sa zaväzuje poskytovať Usporiadateľovi všetku potrebnú súčinnosť vzťahujúcu sa na súťaž a zaväzuje sa rešpektovať pokyny Usporiadateľa.

XIV. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Usporiadateľovi (vo vzťahu k ochrane osobných údajov “Prevádzkovateľ”) bezodplatný, slobodný, dobrovoľný, vážny, určitý, zrozumiteľný a nie pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok udelený, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, kontaktné telefónne číslo, kontaktná poštová adresa, prípadne iné osobné údaje potrebné pre účasť v súťaži a to za účelom: (i) určenia a kontaktovania ocenených, (ii) odovzdania ocenenia priamo Usporiadateľom, či cestou zmluvného partnera Usporiadateľa podieľajúceho sa na organizovaní súťaže, alebo zmluvného partnera podieľajúceho sa na doručovaní zásielok; (iii) propagačné aktivity Usporiadateľa realizované prostredníctvom známych komunikačných kanálov.

2. Súťažiaci berie na vedomie, že svoj súhlas priradený k danému účelu môže kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

3. Prevádzkovateľ informačného systému informuje súťažiaceho, že ako dotknutá osoba má najmä nasledujúce práva: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov, c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania, f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, g) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, h) vo veci spracúvania osobných údajov sa a môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom adresy elektronickej pošty: asociacia@zelenestrechy.org.

4. Podmienky spracúvania osobných údajov: Usporiadateľ spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Doba uchovávania osobných údajov je spravidla 5 rokov od vyhlásenia výsledkov súťaže podľa týchto Pravidiel.

5. Usporiadateľ udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky a opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a riadne zaškolené.

XV. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
 1. Usporiadateľ nezodpovedá za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením a šírením technickej, fotografickej a výkresovej (alebo akejkoľvek inej) dokumentácie poskytnutej do súťaže; za s tým súvisiacu škodu zodpovedá výlučne účastník súťaže, ktorý podklady do súťaže poskytol. Ak na fotografiách budú fyzické osoby, je nevyhnutné aby súťažiaci mal od autora fotografie a dotknutých osôb súhlas na zverejnenie, nakoľko nesie plnú právnu zodpovednosť za zverejnené fotografie.
 
2. Usporiadateľ neznáša žiadne náklady, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Náklady spojené s účasťou na súťaži v celom rozsahu znáša prihlasovateľ / súťažiaci.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Súťaž vyhlasovaná Usporiadateľom nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ani verejnou súťažou v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ocenenia a prípadné výhry nie sú právne vymáhateľné.
 
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže: (i) súťaž ukončiť alebo pozastaviť, (ii) zmeniť podmienky súťaže alebo (iii) bez predchádzajúceho oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať alebo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore so súťažnými pravidlami alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený vymazať zo svojich profilov na sociálnych sieťach akékoľvek príspevky vylúčeného účastníka, ako aj akékoľvek iné príspevky odporujúce dobrým mravom.
 
 
V Bratislave dňa 15.6.2023                                        Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

bottom of page