top of page

na výskum uskutočniteľných Adaptačných opatrení

pre tých, čo prídu po nás

2%

PRISPEJTE

Milí priatelia, členovia, podporovatelia a partneri!

V roku 2023 sme rozbehli 5 projektov, ktorých opatrenia presahujú hranice našej krajiny a sú prepoužiteľné v celej EU27.

Získali sme prestížnu nomináciu na Global Green Infrastructure Awards v Berlíne 2023 v kategórii Research.

Na výskume spolupracujeme s univerzitami zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Írska.

Budujeme najväčšie otvorené laboratórium na výskum prínosu Zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. A to priamo na Slovensku.

Výsledky výskumu budeme zverejňovať priamo v digitálnej podobe na našom portáli.

Tvoríme analýzy na znižovanie emisií. Analýzy znižovania energetickej náročnosti budov.

Ako jedna z mála Asociácií venujúca sa budovám podporujeme VŠETKY druhy budov, bez rozdielu. Neprotežujeme len niektoré okrajové segmenty budov. Riešime problémy komplexne. Lobujeme v prospech ich obnovy a nárokov na získanie dotácií zo ŠF EÚ.

Vytvárame spoločné podporné programy pre organizácie z verejnej správy, samosprávy ako aj privátneho sektora.

Edukujeme odborníkov ako aj verejnosť.

Usporadúvame jedinečnú medzinárodnú konferenciu Klimaticky odolnejšie mestá, zameranú primárne na vedu, výskum a inovácie v oblasti Adaptácie na Klimatickú zmenu.

Sme autori a usporiadatelia jedinej slovenskej súťaže Zelená strecha roka, ktorá rastie každým rokom.

A bojujeme so šírením dezinformácií v oblasti Klimatickej zmeny.

Nie je to jednoduché. Vaša PODPORA nás dokáže posunúť ešte ďalej.

Veríme, že sa pridáte a spoločnými silami prispejeme k zelenšej budúcnosti.

NA ČOM PRACUJEME A KAM BUDE SMEROVAŤ VAŠA PODPORA

Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života slovenských miest na zmenené klimatické podmienky. Nie je nám jedno, ako budú žiť naše deti, preto hľadáme zodpovedných ľudí a organizácie, ktorým tiež záleží na budúcich generáciách. Určite aj vy vnímate veľké suchá, horúčavy či prívalové dažde. Klimatickú zmenu jednoducho nezastavíme, ale môžeme efektívne zavádzať Adaptačné opatrenia, ktoré nám pomôžu zadržiavať zrážkovú vodu, ochladzovať mestá alebo zvyšovať biodiverzitu.

Tieto opatrenia sme schopní zavádzať aj bez zbytočných importov z Číny, pretože sú postavené na domácich surovinách a tovaroch.

Pomáhame tak zväčšovať domácu ekonomiku, vytvárame nové pracovné miesta a nové možnosti podnikania aj pre malých a stredných podnikateľov.

2% Z VAŠICH DANÍ POUŽIJEME NA VÝSKUM A INOVÁCIE

ĎAKUJEME!

Právnická osoba v riadnom Daňovom priznaní, v časti VI. vyplní o.i.:

riadok č.1: Daň z príjmov PO na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa §50.

riadok č.3: ak bol poskytnutý dar podľa riadku č.2

riadok č.4: ak nebol poskytnutý dar podľa riadku č.2

ďalej

Údaje o prijímateľovi:

Suma v eurách podľa riadku č.3.

IČO: 53469267

Obchodné meno alebo názov: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

V prípade potreby overenia údajov, prikladáme link na overenie našej Registrácie na 2% prostredníctvom:  Notárskeho centrálneho registra.

Som Právnická osoba

Fyzická osoba (podnikateľ) v riadnom Daňovom priznaní vyplní :

XII. oddiel daňového priznania typu B, pre poukázanie podielu zaplatenej dane.

v riadku č.151: Suma v eurách podľa riadku č.124

ďalej

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 53469267

Obchodné meno alebo názov: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

V prípade potreby overenia údajov, prikladáme link na overenie našej Registrácie na 2% prostredníctvom:  Notárskeho centrálneho registra.

Som Podnikateľ Fyzická osoba

3. Potvrdenie z bodu č.1 ako aj Vyhlásenie z bodu č.2 osobne doručte na Finančnú správu príslušnú pre miesto trvalého bydliska.

Na tomto linku Finančnej správy zistíte, kam patríte. Zadajte názov obce trvalého bydliska (stačí zopár prvých znakov) a stlačte Vyhľadať.

Alebo zašlite poštou na adresu:

Daňový úrad Bratislava,

Ševčenkova ul. 32,

850 00 Bratislava

1. Od zamestnávateľa si požiadate (ako každý rok do 15.2.) o o vykonanie Ročného zúčtovania dane. Získate tak Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré budete to potrebovať ako prílohu v kroku č.2. (pre výpočet 2% dane aj ako prílohu pre Finančnú správu).

2. Najneskôr do 30. apríla vyplníte a zašlete formulár: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Tento formulár je definovaný Finančnou správou SR.

V riadku č. 12 uveďte zaplatenú daň podľa Potvrdenia z kroku č.1.

Z tejto sumy vypočítajte 2% a uveďte ju do riadku č. 13.

Príklad:

Zaplatená daň v riadku č. 12 = 512 Euro

Do riadku č. 13 vložíte výsledok výpočtu = 512 x 0,02 = 10,24

Do riadku č. 14 uveďte dátum podľa návodu vo formulári.

Vyplnili sme za nás údaje o našej Asociácii. Ostatné údaje Vás prosíme doplniť.

Formulár Vyhlásenia je stiahnuteľný ako aktívny PDF formulár (dá sa vyplniť cez Acrobat Reader PDF) tu:

Som Zamestnanec

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ROK 2023 (v roku 2024)

bottom of page