Ochrana osobných údajov (Súťaž)

Súťaž vyhlasuje a osobné údaje spracúva usporiadateľ, ktorým je Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Bystrické sady 8727/36 84106 Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica. Právna forma: Združenie, IČO: 53469267, zastúpená p. Branislavom Siklienkom, predsedom združenia (ďalej len Združenie alebo Usporiadateľ).

Dotknuté osoby:

 1. Ustanovenia sa týkajú účastníkov súťaže, jej výhercu aj na náhradníka, ak sú títo fyzickými osobami.
 2. Dotknutými osobami sú aj hlasujci v súťaži. Ich osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom softvéru, ktorý zaznamenáva počet hlasovaní z jednej IP adresy v definovanom časovom rozmedzí, aby bola zaručené dodržanie podmienky hlasovania, ktoré je stanovné v Pravidlách súťaže. Osobné údaje hlasujúcich sú spracúvané na účel plnenia práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (tj. súťaže) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“), a to podobu trvania súťaže, prípadne po dobu nutnej na ochranu práv Usporiadateľa.

Účely spracúvania osobných údajov:

 1. Osobné údaje súťažiacich v rozsahu vyžiadanom pri registrácii (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracované za účelom organizácie  tejto súťaže, čo zahŕňa:
  1. identifikáciu súťažiacich,
  2. zaradenie do databázy súťažiacich v tejto súťaži,
  3. vyhodnotenie súťaže,
  4. komunikáciu so súťažiacimi,
  5. vyhlásenie výhercov,
  6. odovzdanie výhier výhercom,
  7. ochrana práv a oprávnených záujmov usporiadateľa tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto súťaže.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov:

 

 1. V nadväznosti na vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov budeme Osobné údaje spracovávať na základe týchto právnych titulov:
  • plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (tj. súťaže) a prijali opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na usporiadateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (tj. súťaží) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
  • uplatnenie oprávneného záujmu na ochranu vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. (f) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (tj. Súťažou).
  • V prípade, že s tým účastník vysloví slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, bude, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, v prípade výhry jeho krstné meno, priezvisko a fotografia bezplatne zverejnené v médiách, vrátane internetu, a to na zelenestrechy.org a našich sociálnych sieťach, a to na účely medializácie a propagácie súťaže a výherných diel. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 1. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budú spracovávané dovtedy, kým účastník svoj súhlas neodvolá alebo po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a takéto odvolanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na účasť účastníka v súťaži. Súhlas možno odvolať písomne zaslaním odvolania na poštovú adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu takéhoto spracovania.

Doba spracúvania osobných údajov

 1. Doba spracovania Osobných údajov je doba trvania súťaže a odovzdanie výhry. Po uplynutí tejto doby uchovania, môže usporiadateľ spracovávať Osobné údaje len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov usporiadateľa, najmä ochranou právnych nárokov.

Prenos osobných údajov tretím stranám

 1. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim okrem usporiadateľa spracovávať podľa našich pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ. Ide najmä doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovné, daňoví a právni poradcovia, ďalej mediálni partneri, partneri a generálny partner súťaže.

Práva dotknutých osôb

 1. Dotknuté osoby majú práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. Zákona 18 / 2018 o ochrane osobných údajov a GDPR, a to konkrétne:
  • právo na informácie a prístup k Osobným údajom
  • právo na opravu svojich Osobných údajov,
  • výmaz Osobných údajov
  • Spracovanie Osobných údajov súťažiacich nebude predmetom rozhodovania založeného na profilovaní a / alebo automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.
 1. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho Osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.
 1. Práva súťažiaceho je možné uplatniť písomne, e-mailom na ktoréhokoľvek člena predsedníctva Združenia, ktorý je zverejený na webovej stránke Usporiadateľa. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na Usporiadateľa aj na jeho poštovej adrese, kde môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky.
 1. Spracovanie Osobných údajov sa riadi najmä týmito pravidlami a vo veciach, ktoré tieto pravidlá výslovne neupravujú, sa riadia Zásadami ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.