Pradiareň 1900, Bratislava

Kategória: verejná zelená strecha

Pamiatková obnova pradiarne a silocentrály BCT – KONCEPT NÁVRHU POBYTOVEJ STRECHY.
Návrh vegetačnej strechy spočíva vo vytvorení pobytového priestoru určeného pre nájomcov objektu Pradiareň 1900. Pobytová terasa je rozdelená na dva základné funkčné priestory WORK – určený na prevažne pracovné stretnutia či prácu ako takú a priestor RELAX určený na oddych. Na vegetačnej streche sú tri typy vegetácie. V priestore oddeľujúcom priestor WORK a RELAX je navrhnutá polointenzívna vegetačná strecha s prevažne trvalkovou druhovou skladbou. V najbližšom okolí terasy navrhujeme polointenzívnu vegetačnú strechu s prevahou okrasných tráv. Ostatné plochy navrhujeme ako extenzívnu vegetačnú strechu. Technológie na streche navrhujeme “zakryť” výsadbou popínavých rastlín.

Druh objektu – Polyfunkčný objekt, historický, Národná kultúrna pamiatka

Typ strechy podľa prístupnosti – cca 40% pochôdzna, zvyšná šasť nepochôdzna

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Kombinácia extenzívnej a intenzívnej strechy

Kořenovzdorná vrstva – Časť striech je riešená ako vegetačné, s výsadbou extenzívnych rastlín, s prekoreniteľnou vrstvou 100 mm. Vegetačný kryt bude tvorený z rozchodníkov a skalníc bez závlahy

Ochranná vrstva – Ochranná vodoakumulačná textília Optigreen typ RMS 300 2,8

Separačná vrstva – Zakorenené rezky, extenzívny substrát 100. Filtračná rohož Optigreen Typ 105 PP 1,1 nopová fólia FDK 25 BO + drenážny násyp Optigreen Perl 8/16 25, ochranná vodoakumulačná textília Optigreen typ RMS 300 2,8

Drenážna vrstva – Nopová fólia FDK 25 BO + drenážny násyp Optigreen Perl 8/16 25

Filtračná vrstva – Filtračná rohož Optigreen Typ 105 PP 1,1

Hydroakumulačná vrstva – Ochranná vodoakumulačná textília Optigreen typ RMS 300 2,8

Vegetačná vrstva – Zakorenené rezky (multiplát-štuple) 20ks/m2 (zmes Sedum, Sempervivum, Jovibarba) 20-40, extenzívny substrát 100

Vegetácia – Trvalky – Achillea millefolium ‚Apfelblute‘, Coreopsis verticillata ‚Moonbeam‘, Linum perenne. Okrasné trávy – Briza media, Calamagrostis x acutiflora ‚Karl Foerster‘, Panicum virginatum ‚Squaw‘, Penissetum alupecuroides, Stipa tenuissima ‚Pony Tails‘

Spôsob založenia vegetácie – Kombinácia

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.