Pradiareň 1900, Bratislava

Kategória: verejná zelená strecha

Pamiatková obnova pradiarne a silocentrály BCT – KONCEPT NÁVRHU POBYTOVEJ STRECHY.
Návrh vegetačnej strechy spočíva vo vytvorení pobytového priestoru určeného pre nájomcov objektu Pradiareň 1900. Pobytová terasa je rozdelená na dva základné funkčné priestory WORK – určený na prevažne pracovné stretnutia či prácu ako takú a priestor RELAX určený na oddych. Na vegetačnej streche sú tri typy vegetácie. V priestore oddeľujúcom priestor WORK a RELAX je navrhnutá polointenzívna vegetačná strecha s prevažne trvalkovou druhovou skladbou. V najbližšom okolí terasy navrhujeme polointenzívnu vegetačnú strechu s prevahou okrasných tráv. Ostatné plochy navrhujeme ako extenzívnu vegetačnú strechu. Technológie na streche navrhujeme “zakryť” výsadbou popínavých rastlín.

Druh objektu – Polyfunkčný objekt, historický, Národná kultúrna pamiatka

Typ strechy podľa prístupnosti – cca 40% pochôdzna, zvyšná šasť nepochôdzna

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Kombinácia extenzívnej a intenzívnej strechy

Kořenovzdorná vrstva – Časť striech je riešená ako vegetačné, s výsadbou extenzívnych rastlín, s prekoreniteľnou vrstvou 100 mm. Vegetačný kryt bude tvorený z rozchodníkov a skalníc bez závlahy

Ochranná vrstva – Ochranná vodoakumulačná textília Optigreen typ RMS 300 2,8

Separačná vrstva – Zakorenené rezky, extenzívny substrát 100. Filtračná rohož Optigreen Typ 105 PP 1,1 nopová fólia FDK 25 BO + drenážny násyp Optigreen Perl 8/16 25, ochranná vodoakumulačná textília Optigreen typ RMS 300 2,8

Drenážna vrstva – Nopová fólia FDK 25 BO + drenážny násyp Optigreen Perl 8/16 25

Filtračná vrstva – Filtračná rohož Optigreen Typ 105 PP 1,1

Hydroakumulačná vrstva – Ochranná vodoakumulačná textília Optigreen typ RMS 300 2,8

Vegetačná vrstva – Zakorenené rezky (multiplát-štuple) 20ks/m2 (zmes Sedum, Sempervivum, Jovibarba) 20-40, extenzívny substrát 100

Vegetácia – Trvalky – Achillea millefolium ‚Apfelblute‘, Coreopsis verticillata ‚Moonbeam‘, Linum perenne. Okrasné trávy – Briza media, Calamagrostis x acutiflora ‚Karl Foerster‘, Panicum virginatum ‚Squaw‘, Penissetum alupecuroides, Stipa tenuissima ‚Pony Tails‘

Spôsob založenia vegetácie – Kombinácia

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia