Nivy centrum

1. miesto v súťaži Zelená strecha roka 2022 - Kategória Verejná zelená strecha

Kategória: verejná zelená strecha

Zelená strecha Nivy centra je komplexným verejným priestorom určeným na oddych a rekreáciu. Slúži nielen návštevníkom centra, ale aj cestujúcim, pracujúcim v okolí či obyvateľom mesta. Zeleň tvorí vyše 130 stromov, záhony kvetov, popínavé rastliny či parkové alebo extenzívne trávniky. Stromy spolu s tieniacimi prvkami tvoria samostatný systém pre príjemnejší  pobyt. Zeleň dotvárajú komunitné záhrady, botanicky chodník či netopierie úkryty rozširujúce biodiverzitu prostredia. Neoddeliteľnou súčasťou sú pestré detské ihriska, 550 metrov dlhá bežecká drahá s vonkajšími workoutovými priestormi a množstvo ďalších zón, kde si je možné zahrať’ napríklad ping-pong, šachy či zacvičit’jogu. Priestor dopĺňajú viaceré objekty kioskoveho typu spolu s terasami. Vyskytujú sa pri hlavných spoločensko-verejných zónach (detské ihrisko, golf, fitnes a pod.). Prevádzka strechy je orientovaná najmä na aktivity v letnom, prip. prechodnom období.

Druh objektu – Verejný priestor na streche multifunkčného Nivy centra ( autobusová stanica, obchodné centrum, gastro zóna + zelená strecha )

Typ strechy podľa prístupnosti – Kombinovaná – pobytová (intenzívna) + nepobytová (extenzívna) + nepochôdzna zeleň (zeleň
nad nadzemnými konštrukciami nie je do rozlohy 12 000 m2 započítaná)

Sklon strechy – Kombinovaná ( časť strechy plochá, časť strechy šikmá )

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha, intenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – Hlavný hydroizolačný systém – 2x hydroizolačné pásy z SBS modifikovaného asfaltu celoplošne
natavené na podklad plus penetračný náter

Ochranná vrstva – Použitá 300g geotextília DACHTEX® 300 PP je vyrobená zo 100% polypropylénu, jej rozmery a vlastnosti sú navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný odpad pri použití a zároveň čo najdlhšia životnosť. 100% polypropylen zaručuje vysokú pevnosť a dlhú životnosť geotextílie. Navyše je to materiál ktorý dobre odoláva kyslej, či zásaditej pôde, nepodlieha hnilobným procesom v zemi a má vysoké pevnostné parametre. Svojimi rozmermi má geotextília širokú škálu použitia od zemných prác až po ochranu či separáciu jednotlivých materiálov v strechách. Rozmer 2x50m, balenie 100m2. Parametre: Pevnosť v ťahu pozdĺžna 21kN/m, Mechanická odolnosť proti pretrhnutie 3.5 kN, Mechanická odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu 15 mm.

Separačná vrstva – Separačná odvodňovacia vrstva 0,065 kg/m2

Drenážna vrstva – Nopová fólia PM-S 20 perfforated je vyrobená z vysokohustotného polyetylénu HOPE, ktoré odoláva starnutiu, hnilobe a pôsobeniu väčšiny chemikálií. Je odolná voči prerastaniu koreňov, perforácia materiálu reguluje množstvo vody a tým zabraňuje hnitiu koreňov rastlín. Daná perforácia zaisťuje odvod prebytočnej vody na hydroizoláciu a odtial’ do vpuste. Hydroizolácia pod Nopovou fóliiou PM-S 20 perfforated musí byť chránená geotextíliou Dachtex PP a následne aj vrchná vrstva Nopovej fólii PM-S perfforrated musí byť prekrytá ako seperácia geotextíliou Dachtex PP, aby sa neodplavoval substrát z vegetačnej strechy. Parametre: Materiál HDPE, Farba, čierna, Hrúbka materiálu 1mm, Rozmer rola 2x20m, Výška nopu 20mm, Počet nopov cca 400ks/m2, Objem zachytenej vody 14l/m2, Nosnosť 15t/m2, Teplotná stálosť -40°C + 80 °C 

Filtračná vrstva – Použitá 180 g geotextilia DACHTEX® 180 PP, vyrobená zo 100% polypropylénu, jej rozmery a vlastnosti su navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný odpad pri použití a zároveň čo najdlhšia životnosť. 100% polypropylén zaručuje vysokú pevnosť a dlhú životnosť geotextílie. Navyše je to materiál, ktorý dobre odoláva kyslej či zásaditej pôde, nepodlieha hnilobným procesom v zemi a má vysoké pevnostné parametre. Svojimi rozmermi má geotextília širokú škálu použitia od zemných prác až po ochranu či separáciu jednotlivých materiálov v strechách. Rozmer 4x50m, balenie 200m2. Parametre: Pevnosť v ťahu pozdĺžna 12 kN/m, Mechanická odolnosť proti pretrhnutie 2.1 kN, Mechanická odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu 25 mm.

Hydroakumulačná vrstva – 

Vegetačná vrstva – Intenzívny strešný substrát – (SSI) typ I – Objemová hmotnosť vo vysušenom stave 534 kg/m3, Objemová hm. suchá v zhutnenom stave 658 kg/m3, Objemová hmotnosť vo vlhkom stave 614 kg/m3. Objemová hmotnosť nasýtená 1020 kg/m3. Extenzívny strešný substrát – (SSE) typ E – Objemová hmotnosť vo vysušenom stave 475 kg/m3, Objemová hm. suchá v zhutnenom stave 600 kg/m3, Objemová hmotnosť vo vlhkom stave 614 kg/m3. Objemová hmotnosť nasýtená 1020 kg/m3.

Vegetácia – Konkrétne členenie je rozdelené na 5 typov:
1. mezofilné spoločenstvo pahorkatín, s Quercus pubescens, Prunus padus, Acer a Carpinus
2. spoločenstvo vlhkých lúk, so Salix, Prunus padus, Betula, Cornus a Acer, prechádzajúce v suchomilné spoločenstvo lúčnych stráni s Crataegus, Acer a Quercus pubescens
3. spoločenstvo podhorského a horského pásma, s Larix, Pinus, Carpinus a Betula, ktoré voľne prechádza v mezofilne spoločenstvo s Quercus, Prunus padus, Betula, Cornus a Acer.
4. tematická ovocná časť s Prunus avium, Prunus armeniaca, Malus sp., Prunus dulcius, Corylus avellana. Zrkadliace sa plochy majú mierne odlišný charakter v duchu podhorských stráni s Larix, Betula a doprovodným podrastom Cornus a Acer.
5. skupinové výsadby kerového stupňa, kvitnúcimi trvalkami, nízkymi kermi a trávinami. Druhová skladba kerov a trvalkových partií je koncipovaná v rovnakom duchu ako je riešená výsadba stromov.

Spôsob založenia vegetácie – Kombináciou

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.