Jarabinky, Bratislava

3. miesto v súťaži Zelená strecha roka 2022 - Kategória Verejná zelená strecha

Kategória: verejná zelená strecha

Návrh počítal so začlenením do organizmu mesta a s vytvorením verejne prístupnej časti vnútro blokového priestoru — verejnej pasáže a centrálneho verejného priestoru, ktorý prechádza naprieč celým súborom a prepája peším prechodom Jarabinkovú ulicu a ulicu Mlynské nivy. Pasáž je mestským prostredím s obchodmi, službami a zeleňou. Na svojich koncoch sa rozvetvuje do siete verejných peších trás v okolí.
Koncept je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky na verejný priestor pre všetkých, ale zároveň aj intímnejší poloverejný vnútroblokový priestor pre obyvateľov komplexu zdvihnutý nad základnú výškovú úroveň o jedno podlažie. Koncept zelene v podobe zelených vnútro blokov so vzrastlou zeleňou, zelených terás objektu a zelených nástupných plôch v okolí objektu je neoddeliteľnou súčasťou architektúry. Na strope podzemných garáží je navrhnutá spevnená plocha, ktorá bežne slúži hlavne pre peších a umiestnenie vonkajšieho sedenia pred prevádzkami občianskej vybavenosti. Vo vyhradenom čase sa využíva na zásobovanie občianskej vybavenosti a v prípade požiaru slúži ako zásahová plocha pre požiarne vozidlá. Na strope garáží 1.NP je riešená parková úprava, ktorá je kombináciou parkových úprav s minimálnym doplnením spevnených plôch (kombinácia drobnej architektúry a detského ihriska) zabezpečujúcich možnosť’ sprístupnenia zelene za účelom rekreácie obyvateľov. Plochy zelene sú krajinársky upravené tak, aby dopĺňali danú funkciu plochy a vytvárali vhodnú kompozíciu svojou farebnosťou, formou a vzhľadom habitu drevín, krovín, bylín a trávnatých zmesi. Na terasách pri pobytových plochách sú umiestnené záhony v kombinácii krikov a trvaliek. Takto vytvorené kompaktné plochy okrem celoročného pôsobenia opticky ale aj funkčne oddeľujú súkromné terasy od pobytových plôch. V rámci skladby strešných výsadieb bol použitý systém Nophadrain. Celkovo sme projekt projekčne zastrešovali od tendrovej dokumentácie v roku 2016. Štúdiu a DSP vypracovávala ešte Ing. Katarína Serbinová, PhD.

Druh objektu – Administratívny, obytný, občianska vybavenosť

Typ strechy podľa prístupnosti – Pochôdzna, Nepochôdzna, pobytová

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha, intenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – 

Ochranná vrstva – Ochranná vrstva ND TSF-100; 1mm

Separačná vrstva –

Drenážna vrstva –Drenážny systém ND 620 12,5mm 900kPa / (alt. ND220;12,Smm; 700kPa). V miestach, kde vegetačná plocha nadväzuje na pochôdznu s hutnenÿm podložím použitÿ ND620 drenážny systém (900kPa, filtračná vrstva odolná na prerazenie

Filtračná vrstva – 

Hydroakumulačná vrstva – 

Vegetačná vrstva – Intenzivny strešný substrát; 250-1500mm. Pri mocnostiach substrátu nad 500 mm sa ako spodná vrstva použil substrát chudý na organický podiel.

Vegetácia – Stromy, kry, trávnik, zmes trvaliek, okrasných tráv a cubuľovín

Spôsob založenia vegetácie – Výsadbou a pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.