Jarabinky, Bratislava

Kategória: verejná zelená strecha

Návrh počítal so začlenením do organizmu mesta a s vytvorením verejne prístupnej časti vnútro blokového priestoru — verejnej pasáže a centrálneho verejného priestoru, ktorý prechádza naprieč celým súborom a prepája peším prechodom Jarabinkovú ulicu a ulicu Mlynské nivy. Pasáž je mestským prostredím s obchodmi, službami a zeleňou. Na svojich koncoch sa rozvetvuje do siete verejných peších trás v okolí.
Koncept je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky na verejný priestor pre všetkých, ale zároveň aj intímnejší poloverejný vnútroblokový priestor pre obyvateľov komplexu zdvihnutý nad základnú výškovú úroveň o jedno podlažie. Koncept zelene v podobe zelených vnútro blokov so vzrastlou zeleňou, zelených terás objektu a zelených nástupných plôch v okolí objektu je neoddeliteľnou súčasťou architektúry. Na strope podzemných garáží je navrhnutá spevnená plocha, ktorá bežne slúži hlavne pre peších a umiestnenie vonkajšieho sedenia pred prevádzkami občianskej vybavenosti. Vo vyhradenom čase sa využíva na zásobovanie občianskej vybavenosti a v prípade požiaru slúži ako zásahová plocha pre požiarne vozidlá. Na strope garáží 1.NP je riešená parková úprava, ktorá je kombináciou parkových úprav s minimálnym doplnením spevnených plôch (kombinácia drobnej architektúry a detského ihriska) zabezpečujúcich možnosť’ sprístupnenia zelene za účelom rekreácie obyvateľov. Plochy zelene sú krajinársky upravené tak, aby dopĺňali danú funkciu plochy a vytvárali vhodnú kompozíciu svojou farebnosťou, formou a vzhľadom habitu drevín, krovín, bylín a trávnatých zmesi. Na terasách pri pobytových plochách sú umiestnené záhony v kombinácii krikov a trvaliek. Takto vytvorené kompaktné plochy okrem celoročného pôsobenia opticky ale aj funkčne oddeľujú súkromné terasy od pobytových plôch. V rámci skladby strešných výsadieb bol použitý systém Nophadrain. Celkovo sme projekt projekčne zastrešovali od tendrovej dokumentácie v roku 2016. Štúdiu a DSP vypracovávala ešte Ing. Katarína Serbinová, PhD.

Druh objektu – Administratívny, obytný, občianska vybavenosť

Typ strechy podľa prístupnosti – Pochôdzna, Nepochôdzna, pobytová

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha, intenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – 

Ochranná vrstva – Ochranná vrstva ND TSF-100; 1mm

Separačná vrstva –

Drenážna vrstva –Drenážny systém ND 620 12,5mm 900kPa / (alt. ND220;12,Smm; 700kPa). V miestach, kde vegetačná plocha nadväzuje na pochôdznu s hutnenÿm podložím použitÿ ND620 drenážny systém (900kPa, filtračná vrstva odolná na prerazenie

Filtračná vrstva – 

Hydroakumulačná vrstva – 

Vegetačná vrstva – Intenzivny strešný substrát; 250-1500mm. Pri mocnostiach substrátu nad 500 mm sa ako spodná vrstva použil substrát chudý na organický podiel.

Vegetácia – Stromy, kry, trávnik, zmes trvaliek, okrasných tráv a cubuľovín

Spôsob založenia vegetácie – Výsadbou a pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia