Guthaus, Bratislava

Kategória: Verejná zelená strecha

Plochy zelene sú významnou súčasťou objektu Polyfunkčného bytového domu Račianska (GUTHAUS). Tvoria ich rôzne plochy od súkromných, poloverejných až po verejne prístupné. Zelené strechy tvora významnú časť projektu. V rámci projektu sa nachádzajú všetky typy zelených striech od extenzívnych (730 m2), cez intenzívne nepochôdzne (670 m2) ako aj intenzívne pobytové na streche podzemnej garáže (1480m2). Systém zelených striech je zároveň súčasťou celkového konceptu udržateľného hodpodárenia s dažďovými vodami. Tie sú v prostredí zachytávané a zadržiavané aj prostredníctvom zelených striech a následne sú pomaly uvoľňované do sústavy priľahlých daždových záhrad, kde postupne vsakujú do podložia a umožňujú zvýšenú evapotranspiráciu priamo v dotknutom území.

Druh objektu – Polyfunkčný

Typ strechy podľa prístupnosti – Kombinácia: Strecha nad 16/19 NP extenzívna nepochôdzna, nad 8NP intenzívna nepochôdzna, nad 1PP / garážou intenzívna pobytová

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstvá

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Kombinácia

Kořenovzdorná vrstva – asfaltová izolácia Bauder

Ochranná vrstva – geotextília 300g/m2

Separačná vrstva – XPS 50mm

Drenážna vrstva – deltaterax hr.60mm

Filtračná vrstva – geotextília 150g/m2

Vegetačná vrstva – intenívny strešný substrát so zeolitom hr. 400- 1000mm

Vegetácia – predpestované lúčne koberce, doplnené trávami vysádzanými jednotlivo, stromami a krami
predpestovaný trávnikový koberec, doplnený o stromy kry a trvalky

Spôsob založenia vegetácie – Výsevom, rezne a vegetatívnymi časťami, Výsadbou, Pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia