Guthaus, Bratislava

1. miesto v súťaži Zelená strecha roka 2022 - Cena verejnosti - Kategória Verejná zelená strecha

Ocenenie v súťaži Zelená strecha roka 2022 za inovatívnosť projektu

Kategória: Verejná zelená strecha

Plochy zelene sú významnou súčasťou objektu Polyfunkčného bytového domu Račianska (GUTHAUS). Tvoria ich rôzne plochy od súkromných, poloverejných až po verejne prístupné. Zelené strechy tvora významnú časť projektu. V rámci projektu sa nachádzajú všetky typy zelených striech od extenzívnych (730 m2), cez intenzívne nepochôdzne (670 m2) ako aj intenzívne pobytové na streche podzemnej garáže (1480m2). Systém zelených striech je zároveň súčasťou celkového konceptu udržateľného hodpodárenia s dažďovými vodami. Tie sú v prostredí zachytávané a zadržiavané aj prostredníctvom zelených striech a následne sú pomaly uvoľňované do sústavy priľahlých daždových záhrad, kde postupne vsakujú do podložia a umožňujú zvýšenú evapotranspiráciu priamo v dotknutom území.

Druh objektu – Polyfunkčný

Typ strechy podľa prístupnosti – Kombinácia: Strecha nad 16/19 NP extenzívna nepochôdzna, nad 8NP intenzívna nepochôdzna, nad 1PP / garážou intenzívna pobytová

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstvá

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Kombinácia

Kořenovzdorná vrstva – asfaltová izolácia Bauder

Ochranná vrstva – geotextília 300g/m2

Separačná vrstva – XPS 50mm

Drenážna vrstva – deltaterax hr.60mm

Filtračná vrstva – geotextília 150g/m2

Vegetačná vrstva – intenívny strešný substrát so zeolitom hr. 400- 1000mm

Vegetácia – predpestované lúčne koberce, doplnené trávami vysádzanými jednotlivo, stromami a krami
predpestovaný trávnikový koberec, doplnený o stromy kry a trvalky

Spôsob založenia vegetácie – Výsevom, rezne a vegetatívnymi časťami, Výsadbou, Pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.