Plochy zelene sú významnou súčasťou objektu Polyfunkčného bytového domu Račianska (GUTHAUS).

Extenzívna zelená strecha na rodinnom dome pre zlepšenie mikroklímy v jeho okolí.

Strechy radových garáži sú realizované ako extenzívne s umiestnením vyvýšených záhonov.

Jednoduchá extenzívna strecha na rodiínnom dome s vulkanickým substrátom.

Kombinácia extenzívnej a intenzívnej zelenej strechy na rodinnom dome a parkovacom objekte.

Zelená strecha z rozchodníkov, doplnená o suchomilná trávy a trvalky na rodinnom dome. 

Koncept v podobe zelených vnútroblokov so vzrastlou zeleňou, zelených terás  a zelených nástupných plôch.

Zelená strecha na novostavbe má predovšetkým ochladzovaciu funkciu a funkciu zadržiavania zrážkovej vody.

Šikmá zelená strecha na rodinnom dome s funkciami – estetika, vodozádrž a ochladzovanie.

Vegetačná strecha na objekte Pradiareň 1900, poobytový priestor určený pre nájomcov. 

Komplexný verejný priestor, určený na oddych a rekreáciu. Detské ihriská, bežecká dráha a mnoho ďalšieho.

Hotelovo športový komplex posiaty extenzívnymi aj intenzívnymi strechami spojenými s vodným prvkom. 

SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru.