Zelená Strecha Roku 2022 - Porota

Ing. Zuzana Beerová
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Ing. Pavel Dostál
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Mgr. Dominika Lorencová

Ing. Zuzana Beerová

obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech, ktoré sú následne úspešne zrealizované. Intenzívne komunikuje a úzko spolupracuje s investormi, projektantmi a obchodnými partnermi. V rámci spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s. pripravuje odborné konferencie s témou vegetačných striech na medzinárodnej úrovni. Podieľa sa na vývoji, propagácii kvalitných strešných substrátoch slovenskej výroby.

Ing. Denisa Halajová, PhD.

člen Slovenskej komory architektov, autorizovaná krajinná architektka. Po absolvovaní štúdia krajinnej architektúry na MZLU Brno pracovala v rokoch 1998 – 2021 ako pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre, v rokoch 2015 – 2020 ako vedúca katedry. Od roku 2021 pracuje na oddelení životného prostredia v Meste Nitra, kde sa podieľa na tvorbe zelene. V praxi krajinného architekta sa venuje tak verejnej zeleni, historickej zeleni ako aj tvorbe prírodných cintorínov a spracováva dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. Od roku 2021 ako odborne spôsobilá na vykonávanie pamiatkového výskumu vykonáva tiež pamiatkový výskum objektov historickej zelene. Od roku 2021 je certifikovaným arboristom – pozemným pracovníkom.

Ing. Pavel Dostál

pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Ing. Mária Bihuňová, PhD.

krajinná architektka, v súčasnosti pôsobí ako prodekanka na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Venuje sa témam tvorby verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, možnostiam adaptácie urbánneho prostredia na klimatickú zmenu a súčasným trendom v krajinnej architektúre. Je členkou Správnej rady Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Mgr. Dominika Lorencová

špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu, odbor environmentálneho manažérstva, sekcia environmentalistiky, Slovenská agentúra životného prostredia. Mgr. Dominika Lorencová pôsobí na Slovenskej agentúre životného prostredia ako špecialistka na udržateľnú spotrebu a výrobu. Udržateľná spotreba a výroba zahŕňa široký záber prístupov a iniciatív smerujúcich k obehovému hospodárstvu, ktorých spoločným cieľom je okrem iného zlepšovať energetickú efektívnosť budov a biodiverzitu miest a v konečnom dôsledku tak zvyšovať kvalitu života a životného prostredia. Je presvedčená o tom, že k napĺňaniu spomínaných cieľov neodmysliteľne patrí aj budovanie zelených striech a preto sa teší, že môže byť súčasťou prvého ročníka súťaže, ktorá nesie vysoký potenciál priblížiť sa k vízii zelenších a udržateľnejších miest v našej krajine.

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.