Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

VYHLASUJE 1. ROČNÍK SÚŤAŽE ZELENÁ STRECHA ROKU 2022

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

I. CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je zoznámiť odbornú aj laickú verejnosť s možnosťou zazeleňovania striech a stien budov a iných stavebných konštrukcií ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel. Súťaž je vyhlásená na podporu kvalitných realizácií stavieb so snahou oceniť spoločné úsilie investorov, projektantov a dodávateľov.

II. VYMEDZENIE SÚŤAŽE

Do súťaže môžu byť prihlásené stavby, ktorých súčasťou sú výsadby na konštrukcii, t.j. rastliny vysadené do vegetačnej vrstvy, oddelene od zvyšného terénu stavebnou konštrukciou (strechy, stropy, plášte). Do súťaže môžu byť prihlásené diela dokončené alebo skolaudované do 31.12.2021 a nie staršie ako 5 rokov od ukončenia realizácie.  

 

 

Súťaž je určená pre stavby spĺňajúce vyššie uvedenú charakteristiku, realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť projektanta a miesto registrácie dodávateľa.

III. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1) Rodinná zelená strecha

Strecha rodinného domu, terasa pri bytoch v bytových domoch a pod.). Do súťaže môžu byť prihlásené extenzívne aj intenzívne zelené strechy, prípadne kombinácia obidvoch foriem.

 

2) Verejná zelená strecha – na objekte verejného alebo podnikateľského charakteru

Do súťaže môžu byť prihlásené extenzívne aj intenzívne zelené strechy, prípadne kombinácia obidvoch foriem.

 

Typy objektov:

 • Budovy na bývanie s viacerými bytmi
 • Administratívne budovy a budovy občianskej výstavby (napr. sídla firiem, úrady, školy, nemocnice, športové haly, divadlá)
 • Budovy na výrobu a služby (nákupné centrá, továrenské haly, logistické centrá, sklady, montážne haly…)
 • Dopravné a podzemné stavby (tunely, podchody, podzemné garáže a parkoviská)

IV. POROTA – HODNOTENIE SÚŤAŽE

Diela prihlásené do súťaže posudzuje odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Zloženie poroty bude uverejnené na stránkach www.zelenestrechy.org.  Je neprípustné, aby sa člen poroty realizačne  podieľal na prihlásenom diele. Členov do poroty nominuje vyhlasovateľ a partneri súťaže Zelená strecha roku 2021 z radov nezávislých odborníkov.

 

Prihlásené diela zhodnotí odborná porota v mesiaci september 2022. Termín hodnotenia môže byť zmenený s ohľadom na neočakávané udalosti.

 

Jednotlivé stavby budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

 • Koncepcia riešenia vrátane architektonickej kvality a účelnosti: ako zodpovedá riešenie deklarovanej (alebo očakávanej) funkcii stavebne technickej, estetickej, rekreačnej či „ekologickej“
 • Kvalita technického riešenia strechy
 • Vhodnosť použitého sortimentu
 • Udržateľnosť projektu: predpokladaná životnosť a vývoj rastlín, primeranosť náročnosti údržby
 • Stav strechy: zdravotný stav a vývoj rastlín, zaburinenosť, stav abiotických prvkov

 

Poradca poroty: porota si na posúdenie jednotlivých kritérií posudzovaných stavieb môže vyžiadať odborné posudky od renomovaných odborníkov.

 

V celoštátnom kole budú diela posudzované porotou pri návšteve stavby.

 

V prípade, že bude prihlásených celkom viac ako 20 diel, môže sa uskutočniť predkolo súťaže, v ktorom rozhodne porota o postupujúcich do celoštátneho kola na základe dokumentácie poskytnutej súťažiacimi. V prípade, že bude celkom prihlásených menej ako 10 diel, môže porota rozhodnúť o zlúčení obidvoch kategórií.

V. CENY A OCENENIE

 1. Porota udelí:
 2. Titul Zelená strecha roku 2022 v kategórii Rodinná zelená strecha (pri účasti minimálne 8 diel udelí 1.–3. miesto, pri nižšej účasti rozhodne o počte ocenených podľa kvality prihlásených diel a vlastného uváženia)
 3. Titul Zelená strecha roku 2022 v kategórii Verejná zelená strecha (pri účasti minimálne 8 diel udelí 1.–3. miesto, pri nižšej účasti rozhodne o počte ocenených podľa kvality prihlásených diel a vlastného uváženia).

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže udelí Cenu verejnosti na základe výsledkov elektronického hlasovania na stránke zelenestrechy.org. Hlasovanie bude zahájené 1. júla a ukončené 31. augusta 2022.

VI. PRIHLÁSENIE STAVIEB

 1. Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonávala vegetačné súvrstvie alebo sa podieľala na  financovaní diela, jeho projekcii alebo realizácii, či je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby a ktorá zdokumentuje zrealizované dielo nižšie uvedeným spôsobom a uhradí prezentačný
 2. Jeden prihlasovateľ je oprávnený prihlásiť do každej kategórie dva diela.
 3. V prípade, že do súťaže bude prihlásené to isté dielo od rôznych subjektov, rozhoduje dátum úhrady faktúry (pripísanie úhrady na účte asociácie)
 4. Uzávierka prihlášok 19. júna 2022.
 5. Registračný poplatok je stanovený takto:
  1. Členovia Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry – 30 eur za každé prihlásené dielo
  2. Ostatní účastníci súťaže – 100 eur za každé prihlásené dielo
Registračný poplatok je nutné uhradiť na základe vystavenej faktúry, ktorú obdržíte po zaslaní prihlášky, a to bankovým prevodom na účet Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru SK6275000000004028710600.

VII. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Výsledky súťaže budú vyhlásené na jeseň v rámci konferencie Zelené strechy a uverejnené na www.zelenestrechy.org.
PUBLIKOVANIE PRIHLÁSENÝCH A OCENENÝCH DIEL

Vyhlasovateľ umiestni na www.zelenestrechy.org.  stránku informácie a fotografie poskytnuté prihlasovateľom, ktorý zodpovedá za ich správnosť.

VIII. POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA

 1. Vyplnená prihláška účastníka súťaže (podklad na vystavenie faktúry), za správnosť uvedených údajov zodpovedá prihlasovateľ. V prihláške je nutné jasne špecifikovať, čo je predmetom hodnotenia – presná adresa, prípadne GPS súradnice a uviesť údaje otíme tvorcov: autori projektu, zhotoviteľ vegetačného súvrstvia, ďalší zhotovitelia, investor diela.
  • Údaje o stavbe: prehľadná informácia obsahujúca stručný popis stavby, jej funkčné určenie, konštrukčné astavebné riešenie, dobu výstavby, použité technológie, materiály, rastliny
 2. Obrazová časť:
  • povinná: minimálne štyri kvalitné fotografie diela v digitálnej podobe vo formáte JPG alebo TIF vtlačovej kvalite (s uvedením autora fotografie, prípadne inak uvedeného zdroja fotografie (napr. archív …)
  • odporúčaná: výkresová časť rozhodujúci pôdorys, schéma konštrukčného riešenia, prípadne riešenie detailu, výsadbový plán.

 

Prihláška, fotografie prípadne výkresy sa vyžadujú v digitálnej podobe.

 

IX. ARCHIVÁCIA DOKUMENTÁCIE

Dokumentácia diel prihlásených do súťaže zostáva majetkom vyhlasovateľov s právom publicity. Prihlasovateľ prehlasuje, že je oprávnený udeliť v mene všetkých vlastníkov autorsko-majetkových práv súhlas so spracovaním dodaných podkladov pri prezentácii ocenených stavieb a že podaním prihlášky neporušuje autorská či iné práva tretích osôb.

X. PUBLICITA

Akcia bude prezentovaná v slovenských médiách, na odborných seminároch, konferenciách a sociálnych sieťach. Podaním prihlášky dáva prihlasovateľ súhlas s uverejnením celej dodanej dokumentácie tohto diela v tlači, na výstavách súťažných prác a v súvislosti so šírením informácií, propagáciou a publicitou akcie. Na tieto účely poskytuje prihlasovateľ bezplatne grafické, fotografické a textové podklady v digitálnej podobe a potvrdzuje, že všetky podklady majú vyriešené  autorské práva.

PRIHLÁŠKY:

Prihláste sa Online alebo zašlite Prihlášku v PDF, fotografie, prípade výkresy v digitálne podobe na info@zelenestrechy.org  do 19.júna 2022.