top of page

Zelená strecha a jej prínosy pre udržateľnosť a kvalitu života v meste

Updated: Mar 14, 2023

Tento článok je prvou časťou série, ktorá sa bude venovať konkrétnejším aspektom uvedenej témy.

Seriál bude zameraný na tému zelených striecha ich vplyv na udržateľnosť a kvalitu života v meste. Budeme sa venovať konkrétnym témam ako chovanie substrátov a retenčných vrstiev na zelenej streche, energetická efektívnosť budov s použitím zelenej strechy a ďalšie. V každom článku sa budeme snažiť prezentovať témy tak, aby boli prístupné aj pre menej odbornú verejnosť. Samotný seriál je súčasťou nášho cieľa spropagovať úsilie v riešení klimatických zmien a vytvoriť záujem o zelené strechy ako udržateľné a efektívne riešenie pre mestské oblasti.


Zelená strecha, komplex Jarabinky, Bratislava
Zelená strecha, komplex Jarabinky, Bratislava

Na úvod


Zelená strecha alebo aj vegetačná strecha je dnes stále viac obľúbeným spôsobom zlepšovania kvality života v mestách. V zahraničí. U nás na Slovensku, je to skôr rarita. Zelená strecha znižuje teplotu a zlepšuje kvalitu ovzdušia, vytvára príjemné prostredie pre obyvateľov a znižuje spotrebu energie. Výskum v dokumente "Green Roofs - Bringing Nature Back to Town" (Ansel W. et al 2009) uvádza, že zelené strechy môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia, zadržiavať dažďovú vodu, znížiť spotrebu energie a zvýšiť biodiverzitu v mestských oblastiach. Autori zdôrazňujú, že:

zelené strechy by mali byť implementované ako súčasť integrovaného urbanistického plánovania a ich účinnosť by mala byť sledovaná a zhodnocovaná pomocou vedeckých štúdií.

Avšak často sa zabúda na existujúce budovy a viac menej sa riešia len nové developerské projekty. Tento prístup nie je dostatočný, pretože existujúcich budov je v meste viac (52% slovenského bytového fondu, zdroj Štatistický úrad SR) a preto ich zapojenie do tohto procesu by malo byť prioritou nie len pre obyvateľov týchto budov, správcovských spoločností, ale aj mesta, mestských častí, územných celkov a vládnych organizácii, ak nie vlády samotnej. Okrem toho existujú aj rôzne dotácie a finančné podpory pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí sa rozhodnú pre výstavbu zelenej strechy. Len sa o tom málo diskutuje. Napravíme to.


 

Čo nás naštartovalo


V súčasnosti sa v mestách stretávame s problémom tzv. mestských tepelných ostrovov, ktoré spôsobujú zvýšenie teploty v mestských oblastiach a v dôsledku toho ovplyvňujú kvalitu života v nich. O existencii fenoménu tepelný ostrov vieme z pohľadu výskumu už viac ako 200 rokov (citácia). Máme k tomu množstvo parciálnych dát, avšak neexistuje niečo ako jednotná stratégia Slovenska na elimináciu tohto fenoménu. Existujú len veľmi malé, nepatrné kroky, množstvo malých a ohraničených vedeckých štúdií, ktoré neposkytujú dáta na ich ďalšie a širokoplošné využitie – poskytujú len výsledky vo forme interpretácií takých dát. To je obrovská škoda, pretože

množstvo takýchto dát doslova trčí v šuplíkoch uzamknutých pred očami iných. Alebo sa z pohľadu formy a štruktúry už nedajú prepoužiť.

Množstvo takýchto vedeckých projektov je obmedzených dĺžkou ich trvania. Predsa nie je možné pri tak fundamentálnych zmenách nášho životného prostredia prepojených na klimatickú zmenu sledovať také javy len počas zopár mesiacov, max. dvoch rokov. Je to ako keby sme chceli analyzovať trajektóriu meteoritu z Kuiperovho pásu prostredníctvom poľovníckeho puškohľadu. Všetci dobre vieme, že zelená strecha a jej chovanie v 80 a 90 rokoch boli ovplyvnené chovaním atmosférických javov, ktoré sa už zásadne zmenili. Je najvyšší čas aby sme aj my zmenili prístup k tomu, či chceme len hovoriť a písať o klimatickej zmene, alebo chceme aj niečo robiť pre elimináciu jej antropogenických spúšťačov a urýchľovačov. To bez tvrdých dát nepôjde. 

Projekt


V tomto seriáli budeme spomínať aj projekt, ktorý zastrešuje Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Projekt pod názvom: Pilotný projekt na vytvorenie štandardov na elimináciu mestských tepelných ostrovov.


Pilotný projekt Asociácie pre zelené strechy. Tepelné mestské ostrovy.
Pilotný projekt na tvorbu štandardov pre elimináciu tepelných mestských ostrovov

Tento projekt sa zaoberá riešením komplexnosti problému a jadrom je extenzívna plus pochôdzna-vegetačná strecha. Strecha sa nachádza na budove bytového domu:

  • 1963 rok kolaudácie budovy

  • + 670 m2 netto plochy na streche

  • lokalita v Bratislave

Z tejto strechy sa už teraz stáva najväčšie výskumné pracovisko v našej krajine na tému Zelená strecha. Viacej detailov o tomto projekte sa dozviete v Zóne pre členov Asociácie.


Cieľom tohto projektu je preukázať prínos zelenej strechy pre obyvateľov existujúcich bytových domov ako aj pre mestské prostredie. A to všetko na báze komplexných dlhodobých meraní (+10 rokov). Projekt sa nachádza práve vo fáze ukončovania designu. Realizácia je pripravená na rok 2024. Výsledkom projektu budú aj odborné a vedecké štandardy pre prepoužiteľné budúce merania (architektúra, zariadenia, poznatky z prevádzky), topológia meracích prvkov, zber údajov a ich vyhodnocovanie na báze prvkov umelej inteligencie. Samotné vyhodnocovanie sa pripravuje tak, že bude použiteľné pre vstupy z podobných projektov, ktoré budú prepoužívať tieto štandardy. Dáta tak dostaneme do roviny flexibilného prepoužívania. Získa sa tým obrovská úspora na čase a finančných prostriedkoch pre všetky zapojené subjekty, od akademických, cez odborné, študijné alebo popularizačné.

Vedecká a odborná verejnosť tak získa hodnotné poznatky obohatené o množstvo dôležitých meta údajov (mikrometeorológia, chemické zloženia substrátov, biodiverzné prvky, meranie retencie vody, zádržnosť dažďovej vody, ...).


Data o zelených strechách. Výskum, prax, zber dát, výmena dát.
Budujeme unikátnu harmonizáciu zberu a zdieľania údajov z výskumu a praxe o zelených strechách

Na tomto projekte aktívne spolupracujú už zástupcovia štyroch univerzít. Aktuálne očakávame potvrdenie oficiálnych akademických partnerstiev, ktoré následne zverejníme.


Vnímame tento projekt aj ako priestor pre odbornú verejnosť, ktorá chce stáť pri takýchto zaujímavých počinoch, z pohľadu podpory, odborných poznatkov, návrhov a riešení. Ak máte záujem podporiť tento projekt aj Vy, budeme radi.


 

Záver tejto časti seriálu


Na Slovensku máme odhadom +4 000 000 m2 striech, ktoré slúžia bytovým domom postavených do roku 2000. Dnes slúžia tieto strechy na jeden spoločný účel – tvorca nákladov na každoročné drobné a pravidelné veľké opravy strešnej izolácie. Strechy sú bez iného využitia, vo veľmi minoritných počtoch max. na umiestnenie fotovoltaických panelov.


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

prichádza s prelomovým programom obmeny týchto striech za účelom znižovania nákladov na energetické výdaje bytových domov, znižovania nákladov na údržbu, zvyšovania bonity takých bytových domov, pretože taká strecha má vplyv na ceny bytov a môže byť zásadným diferenciátorom trhu.

A to je len začiatok. Na Slovensku máme množstvo iných miliónov metrov štvorcových striech na budovách, ktoré slúžia ako úrady, školy, priemyselné objekty, nákupné centrá, ...

Preto by sa mala táto forma zelenej infraštruktúry presadzovať a podporovať prostredníctvom vhodných opatrení a iniciatív. Otvárame tieto témy na všetkých úrovniach.


Zelená strecha ako jeden z hlavných poskytovateľov plnenia našich záväzkov.
Zelená strecha má obrovské prínosy. Škoda každého Eura, ktoré prepadne.

Snažíme sa o komplexné vytvorenie trhu pre tému Zelená strecha a zelená infraštruktúra. Viac o o názvosloviach sa dočítate v sekcii webu O strechách.


Ako sme napísali v úvode, v ďalších častiach seriálu sa budeme venovať konkrétnym informáciám, vrátane témy ako získať dotáciu na zelenú strechu.


Pokiaľ chcete byť partnerom tohto seriálu, kontaktujte nás.


Ako člen Asociácie máte možnosť komentovať tento blog. Pokiaľ sa chcete stať členom Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru – radi vás privítame. Viac detailov k členstvu:
Ján Rapan

Viceprezident Asociácie


 

Referencie:

ANSEL, Wolfgang & APPL, Roland: Green Roofs – Bringing Nature Back to Town. Berlin, 2009

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page