Zelená Strecha Roku 2022 - Porota

Ing. Zuzana Beerová
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Ing. Pavel Dostál
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Mgr. Dominika Lorencová

Ing. Zuzana Beerová

obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech, ktoré sú následne úspešne zrealizované. Intenzívne komunikuje a úzko spolupracuje s investormi, projektantmi a obchodnými partnermi. V rámci spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s. pripravuje odborné konferencie s témou vegetačných striech na medzinárodnej úrovni. Podieľa sa na vývoji, propagácii kvalitných strešných substrátoch slovenskej výroby.

Ing. Denisa Halajová, PhD.

člen Slovenskej komory architektov, autorizovaná krajinná architektka. Po absolvovaní štúdia krajinnej architektúry na MZLU Brno pracovala v rokoch 1998 – 2021 ako pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre, v rokoch 2015 – 2020 ako vedúca katedry. Od roku 2021 pracuje na oddelení životného prostredia v Meste Nitra, kde sa podieľa na tvorbe zelene. V praxi krajinného architekta sa venuje tak verejnej zeleni, historickej zeleni ako aj tvorbe prírodných cintorínov a spracováva dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. Od roku 2021 ako odborne spôsobilá na vykonávanie pamiatkového výskumu vykonáva tiež pamiatkový výskum objektov historickej zelene. Od roku 2021 je certifikovaným arboristom – pozemným pracovníkom.

Ing. Pavel Dostál

pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Ing. Mária Bihuňová, PhD.

krajinná architektka, v súčasnosti pôsobí ako prodekanka na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Venuje sa témam tvorby verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, možnostiam adaptácie urbánneho prostredia na klimatickú zmenu a súčasným trendom v krajinnej architektúre. Je členkou Správnej rady Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Mgr. Dominika Lorencová

špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu, odbor environmentálneho manažérstva, sekcia environmentalistiky, Slovenská agentúra životného prostredia. Mgr. Dominika Lorencová pôsobí na Slovenskej agentúre životného prostredia ako špecialistka na udržateľnú spotrebu a výrobu. Udržateľná spotreba a výroba zahŕňa široký záber prístupov a iniciatív smerujúcich k obehovému hospodárstvu, ktorých spoločným cieľom je okrem iného zlepšovať energetickú efektívnosť budov a biodiverzitu miest a v konečnom dôsledku tak zvyšovať kvalitu života a životného prostredia. Je presvedčená o tom, že k napĺňaniu spomínaných cieľov neodmysliteľne patrí aj budovanie zelených striech a preto sa teší, že môže byť súčasťou prvého ročníka súťaže, ktorá nesie vysoký potenciál priblížiť sa k vízii zelenších a udržateľnejších miest v našej krajine.