top of page

ďalší projekt

Jarabinky

Projekt:

Kategória:

Verejná zelená strecha

4616

Výmera strechy (m2):

2020

Rok dokončenia realizácie:

2022

Rok nominácie:

Jarabinková 1338, Ružinov, Slovensko

Bratislava

Miesto realizácie:

m2

Zhotoviteľ

rok

Investor:

rok

Architekt:

miesto

Prihlasovateľ:

202205050512

IPaddress

Popis projektu

Návrh počítal so začlenením do organizmu mesta a s vytvorením verejne prístupnej časti vnútro blokového priestoru — verejnej pasáže a centrálneho verejného priestoru, ktorý prechádza naprieč celým súborom a prepája peším prechodom Jarabinkovú ulicu a ulicu Mlynské nivy. Pasáž je mestským prostredím s obchodmi, službami a zeleňou. Na svojich koncoch sa rozvetvuje do siete verejných peších trás v okolí. Koncept je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky na verejný priestor pre všetkých, ale zároveň aj intímnejší poloverejný vnútroblokový priestor pre obyvateľov komplexu zdvihnutý nad základnú výškovú úroveň o jedno podlažie. Koncept zelene v podobe zelených vnútro blokov so vzrastlou zeleňou, zelených terás objektu a zelených nástupných plôch v okolí objektu je neoddeliteľnou súčasťou architektúry. Na strope podzemných garáží je navrhnutá spevnená plocha, ktorá bežne slúži hlavne pre peších a umiestnenie vonkajšieho sedenia pred prevádzkami občianskej vybavenosti. Vo vyhradenom čase sa využíva na zásobovanie občianskej vybavenosti a v prípade požiaru slúži ako zásahová plocha pre požiarne vozidlá. Na strope garáží 1.NP je riešená parková úprava, ktorá je kombináciou parkových úprav s minimálnym doplnením spevnených plôch (kombinácia drobnej architektúry a detského ihriska) zabezpečujúcich možnosť’ sprístupnenia zelene za účelom rekreácie obyvateľov. Plochy zelene sú krajinársky upravené tak, aby dopĺňali danú funkciu plochy a vytvárali vhodnú kompozíciu svojou farebnosťou, formou a vzhľadom habitu drevín, krovín, bylín a trávnatých zmesi. Na terasách pri pobytových plochách sú umiestnené záhony v kombinácii krikov a trvaliek. Takto vytvorené kompaktné plochy okrem celoročného pôsobenia opticky ale aj funkčne oddeľujú súkromné terasy od pobytových plôch. V rámci skladby strešných výsadieb bol použitý systém Nophadrain. Celkovo sme projekt projekčne zastrešovali od tendrovej dokumentácie v roku 2016. Štúdiu a DSP vypracovávala ešte Ing. Katarína Serbinová, PhD.

Údaje o stavbe

Technické parametre

Partneri súťaže

Mediálni partneri súťaže

Výsadbou a pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží

Spôsob založenia vegetácie:

Stromy, kry, trávnik, zmes trvaliek, okrasných tráv a cibuľovín

Vegetácia:

Intenzivny strešný substrát 250 - 1500mm. Pri mocnostiach substrátu nad 500 mm sa ako spodná vrstva použil substrát chudý na organický podiel.

Vegetačná vrstva:

Retenčná vrstva:

Filtračná vrstva:

Drenážny systém ND 620 12,5mm 900kPa / (alt. ND220;12,Smm; 700kPa). V miestach, kde vegetačná plocha nadväzuje na pochôdznu s hutnenÿm podložím použitÿ ND620 drenážny systém (900kPa, filtračná vrstva odolná na prerazenie

Drenážna vrstva:

Separačná vrstva:

Ochranná vrstva ND TSF-100; 1mm

Ochranná vrstva:

Koreňovzdorná vrstva:

Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner

Extenzívna strecha, intenzívna strecha

Typ strechy podľa druhu vegetácie:

Viacvrstvová

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia:

Plochá strecha

Sklon strechy:

Pochôdzna, Nepochôdzna, pobytová

Typ strechy podľa prístupnosti:

Administratívny, obytný, občianska vybavenosť

Druh objektu:

2022

SÚŤAŽ  ZELENÁ STRECHA ROKU

Tretia cena poroty

Hlasujte podľa podmienok súťaže

Hlasujem za projekt
bottom of page