top of page

SÚŤAŽ ZELENÁ STRECHA ROKU

Miriam Húšťavová je krajinná architektka, ktorá sa venuje vzťahom medzi miestom, ľuďmi a krajinou. Jej hlavnou témou je návrat prírody do miest. Vyštudovala krajinnú a záhradnú architektúru na SPU v Nitre. Pôsobí v Slovenskej komore architektov vo výbore pre krajinnú architektúru. Usiluje sa o spoluprácu rôznych profesií a rieši postavenie krajinnej architektúry v kontexte klimatickej zmeny.

Miriam Húšťavová

2024

Ročník súťaže:

Slovensko

Miriam Húšťavová

Permakultúrna dizajnérka.
Vyštudovala biológiu na PrifUK v BA so zameraním na botaniku. Roky pôsobí v praktickej ochrane prírody, vo voľnej krajine, ale aj intraviláne. Venuje sa permakultúre, prepájaniu človeka s krajinou okolo a hľadaniu udržateľnej formy nášho života vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Je propagátorkou prírodných záhrad v ich rôznych podobách.

Katarína Klimová

2024

Ročník súťaže:

Slovensko

Katarína Klimová

Permakultúrny dizajnér.
Ako dizajnér a koordinátor sa v asociácii podieľa na prepájaní zelenej infraštruktúry na Slovensku s permakultúrnymi princípmi s dôrazom na kvalitu života. Aktívne vyhľadáva medzinárodné spolupráce so zameraním na príklady dobrej praxe v oblasti vedy a výskumu.

Milan Klinčok

2024

Ročník súťaže:

Slovensko

Milan Klinčok

Záhradný a krajinný architekt tvoriaci a pracujúci v zmysle permakultúrnych princípov . Pôsobí vo firme willowestavby.sk ktorá sa zaoberá tvorbou prírodných riešení v stavebníctve, záhradách a krajine.

Ing. Viliam Vnuk

2024

Ročník súťaže:

Slovensko

Ing. Viliam Vnuk

Krajinný a záhradný architekt
Vyštudovala krajinnú a záhradnú architektúru na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Spoluzaložila Ateliér Papaver, ktorý sa od roku 2010 venuje projekčnej činnosti a floristike.

Ing. Lenka Hlubinová Vargová

2023

Ročník súťaže:

Slovensko

Ing. Lenka Hlubinová Vargová

ESG Špecialista

Vyštudovala Krajinárstvo a krajinné plánovanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala floristike a projektovej činnosti v oblasti záhradnej architektúry.
V súčasnosti pôsobí ako ESG špecialista v developerskej firme Corwin.

Ing. Miriam Cánik

2023

Ročník súťaže:

Slovensko

Ing. Miriam Cánik

Permakultúrny dizajnér
Ako dizajnér a koordinátor sa v asociácii podieľa na prepájaní zelenej infraštruktúry na Slovensku s permakultúrnymi princípmi s dôrazom na kvalitu života. Aktívne vyhľadáva medzinárodné spolupráce so zameraním na príklady dobrej praxe v oblasti vedy a výskumu.

Milan Klinčok

2023

Ročník súťaže:

Slovensko

Milan Klinčok

Pôsobí ako zoológ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa venuje vzdelávaniu verejnosti v intenciách ekológie a praktickej ochrany prírody. Skúsenosti získava prácou na programoch LIFE, ktoré sa radia k najvýznamnejším projektovým schémam s dosahom na obnovu cenných prírodných hodnôt Európy. Užšie sa zameriava na aktuálne témy súvisiace so zmenami životného prostredia - kríze opeľovačov a biodiverzity článkonožcov. So svojim tímom študentov vykonáva pionierske prieskumy biodiverzity v prostredí zelených striech na Slovensku.

Mgr. Adrián Purkart, PhD.

2023

Ročník súťaže:

Slovensko

Mgr. Adrián Purkart, PhD.

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech, ktoré sú následne úspešne zrealizované. Intenzívne komunikuje a úzko spolupracuje s investormi, projektantmi a obchodnými partnermi. V rámci spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s. pripravuje odborné konferencie s témou vegetačných striech na medzinárodnej úrovni. Podieľa sa na vývoji, propagácii kvalitných strešných substrátoch slovenskej výroby.

Ing. Zuzana Beerová

2022

Ročník súťaže:

Slovensko

Ing. Zuzana Beerová

Krajinná architektka, v súčasnosti pôsobí ako prodekanka na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Venuje sa témam tvorby verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, možnostiam adaptácie urbánneho prostredia na klimatickú zmenu a súčasným trendom v krajinnej architektúre. Je členkou Správnej rady Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Ing. Mária Bihuňová, PhD.

2022

Ročník súťaže:

Slovensko

Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Ing. Pavel Dostál

2022

Ročník súťaže:

Česká rebublika

Ing. Pavel Dostál

Člen Slovenskej komory architektov, autorizovaná krajinná architektka. Po absolvovaní štúdia krajinnej architektúry na MZLU Brno pracovala v rokoch 1998 – 2021 ako pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre, v rokoch 2015 – 2020 ako vedúca katedry. Od roku 2021 pracuje na oddelení životného prostredia v Meste Nitra, kde sa podieľa na tvorbe zelene. V praxi krajinného architekta sa venuje tak verejnej zeleni, historickej zeleni ako aj tvorbe prírodných cintorínov a spracováva dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. Od roku 2021 ako odborne spôsobilá na vykonávanie pamiatkového výskumu vykonáva tiež pamiatkový výskum objektov historickej zelene. Od roku 2021 je certifikovaným arboristom – pozemným pracovníkom.

Ing. Denisa Halajová, PhD.

2022

Ročník súťaže:

Slovensko

Ing. Denisa Halajová, PhD.

Porota súťaže

Mediálni partneri súťaže

Partneri súťaže

bottom of page