Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022

Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

BRATISLAVA, 25. mája 2022

S cieľom spopularizovať zelené strechy a ukázať ich krásu a funkčnosť, ktorá napomáha zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy vyhlasuje Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru súťaž  Zelená strecha roku 2022 🍀 

Zapojiť sa do súťaže budú môcť realizátori zelených striech, architekti, developeri ale aj jednotlivci. Partnermi projektu sú AGRO CS Slovakia, a.s., časopis ASB.sk, portál ARCHINFO a HOSPODÁRSKE NOVINY.

Zmena klímy prináša nutnosť adaptácie sa a práve zelené strechy sú jedným z nástrojov, ako zlepšiť podmienky pre náš život. Našou víziou je, zapojiť do súťaže laickú a odbornú verejnosť a napomôcť popularizácii vegetačných striech ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredianávratu zelene do sídiel.

Zapojiť do súťaže sa môžu :

  • developeri
  • architekti
  • realizátori zelených striech
  • majitelia budov, na ktorých je zelená strecha

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

  • zelená strecha na rodinnom dome
  • zelená strecha na verejnej budove

Prihlásiť sa je možné do 19. 6. 2022 na našej web stránke 👉 Zelená strecha roku 2022

Všetky prihlásené zelené strechy budú uverejnené v zložke Zelená strecha roku 2022 na zelenestrechy.org. Hodnotiť súťažné strechy bude odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Za svojho favorita však, môže hlasovať aj laická verejnosť na našej web stránke Asociácie.

Hlasovanie:

Verejné hlasovanie bude prebiehať v termíne od 1. 7. do 31. 8.2022.

Vyhlásenie výsledkov súťaže:

Víťazi súťaže budú vyhlásení na medzinárodnej Konferencii zelené strechy na jeseň v Bratislave.

Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Prečo sú zelené strechy ekologické ?

Zelené strechy sú adaptačným opatrením, ktoré napomáha zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy. Zmierňujú tepelné ostrovy, znižujú teplotu v mestách a zadržiavajú dažďovú vodu. Zelené strechy zvyšujú v mestách hladinu kyslíka, znižujú hladinu emisií a zachytávajú prach. Navyše sú útočiskom pre užitočný hmyz a utužujú potrebnú symbiózu mestského prostredia s prírodou.

Benefitov zelených striech je však omnoho viac, zvýšia kvalitu vášho života po ekonomickej, ekologickej i estetickej stránke. Zapojte sa do súťaže so svojou zelenou strechou a inšpirujte iných k podniknutiu realizácie ich vlastnej zelenej strechy.

Zelená strecha slúži nám i našej prírode. Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Partnermi súťaže sú:

Novinky

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

BRATISLAVA, 18. augusta 2022 Toto leto nám ukazuje, aké dôležité je adaptovať našu krajinu na zmenené klimatické podmienky. Opatrenia, akými sú zelené strechy, zelené fasády,

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.