Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prijatá za nového člena European Federation of Green Roof & Living Wall Associations

European Federation of Green Roof Associations

BRATISLAVA, 9. júla 2021 – Slovensko už nie je šedým miestom v Európe 🍀

Zelené strechy sa v Európe realizujú a inštalujú už desiatky rokov, na Slovensku však boli ešte donedávna neznámym pojmom. Dnes už vieme, že zelené strechy sú jedným z možných adaptačných opatrení, ktoré pomáha zmierňovať dôsledky globálneho otepľovania a súvisiacej klimatickej krízy. Nie je to len trendová záležitosť, v európskych krajinách sa tieto riešenia osvedčili, preto sú dnes zelené strechy súčasťou balíka európskeho Plánu obnovy a sériou opatrení na zadržiavanie vody a zmiernenie tepelných ostrovov v mestách.

Nato, aby bol tento efekt citeľný, však nestačí pokryť zelenou strechou 1-2 budovy v obci alebo meste. Zmenu dokážeme spraviť jedine spolu, spoločnými silami, prepojením a vzájomnou spoluprácou architektov, developerov, záhradníkov, univerzít, samospráv a štátnych inštitúcií.

Sme hrdí, že Slovenská Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru bola 9.6.2021 prijatá za člena Európskej federácie pre zelené strechy a fasády (EFB). Zároveň sme sa stali členom Českej Asociácie Zelené střechy (ZeS).

Umožní to aktívnejšiu spoluprácu medzi národnými asociáciami, využívanie najnovších poznatkov a trendov, aby sme boli schopní držať krok s klimatickou zmenou a pomohli tak urobiť naše mestá odolnejšími voči negatívnym vplyvom počasia.

 

Rozchodník - rastliny pre zelené strechy

Odborná sekce Zelené střechy (ZeS)

Vznikla v roku 2013 na základe spoločných záujmov členov Svazu zakládání a údržby zeleně. Poslaním je podporovať ozeleňovanie striech, stien budov a stavebných konštrukcií ako súčasť udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do miest. Okrem toho ZeS vydáva odborné publikácie, organizuje odborné kurzy, prednášky, semináre či exkurzie pre svojich členov, ale aj laickú a odbornú verejnosť.
ZeS je členom európskej organizácie EFB – the European Federation of Green Roof Associations, ktorá združuje národné profesijné organizácie.

European Federation of Green Roof Associations

European Federation of Green Roof Associations založili v roku 1997 zakladajúce združenia zelených striech Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Od roku 2019 má EFB 15 členských združení – Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Škandinávia, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Portugalsko, Anglicko, Španielsko, Srbsko a najnovšie aj Slovensko.
EFB a jej členovia aktívne propagujú používanie zelených striech a zelených fasád v celej Európe. Víziou a poslaním sú OBYVATEĽNÉ – BEZPEČNÉ – ZELENÉ MESTÁ PRE BUDÚCE GENERÁCIE.

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍
 
Členom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa môže stať každý, každý, komu záleží na prostredí, v ktorom žije a chce sa zapojiť do boja s klimatickými zmenami. My vám poskytneme odbornú súčinnosť.
 

 

Novinky

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

BRATISLAVA, 18. augusta 2022 Toto leto nám ukazuje, aké dôležité je adaptovať našu krajinu na zmenené klimatické podmienky. Opatrenia, akými sú zelené strechy, zelené fasády,

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.